Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Tytuł : "Klauzula Informacyjna nagrania posiedzeń Rady Gminy"

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:


 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik. Adres mailowy urzad@gmina-rudnik.pl i tel +48 32 410-64-28;

 2. Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail iodo@gmina-rudnik.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy. Transmisja prowadzona jest również na portalu youtube.com;

 4. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 20 ust. 1 b. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO;

 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być wszyscy użytkownicy stron internetowych;

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej;

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

 • sprostowania danych osobowych,

 • żądania usunięcia danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.


Historia zmian:
L.p.CzynnoscAutor poprawkiData zmianyUwagi
1DodanieTomasz Kruppa2019-02-01 10:47:06 
2EdycjaTomasz Kruppa2019-02-01 10:53:32 
3EdycjaTomasz Kruppa2019-02-01 11:01:09 
4EdycjaTomasz Kruppa2019-02-01 11:02:49 
5EdycjaTomasz Kruppa2019-02-01 11:02:54 
Strona została odwiedzona 397 razy


(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik