Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
Nazwa dokumentu Ilość odwiedzin
2968
339
963
866
8938
773
1934
216
281
280
720
273
206
3425
P R O T O K Ó Ł NR V/2015549
P R O T O K Ó Ł NR XV/2016478
"Klauzula Informacyjna nagrania posiedzeń Rady Gminy"397
Konsultacje społeczne projektów uchwał: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.132
Konsultacje społeczne ws projektu uchwały o utworzeniu Przedszkola w Szonowicach 99
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik.22422
Uchwała Nr X/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.850
uchwała Nr XXII/154/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu428
Uchwała NR XXVIII/198/2017 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego Michała Kowacza409
Uchwała NR XXVIII/199/2017 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego Grzegorza Pilicha352
Uchwała Nr XXX/214/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom351
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013751
Uchwała Nr XXXII/235/2013 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2015745
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017337
Zarządzenie Nr RZW.16.2020122
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę2024
"Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciagu drogi wojewódzkiej 421"126
"klauzula informacyjna Gmina Rudnik "368
1 - Petycja w sprawie budowy obwodnicy Szonowc488
10 - Petycja na temat "Stop zagrożeniu zdrowia i życia".102
2 - Petycja w sprawie przejęcia kompleksu Parkowo-Pałacowego w Szonowicach490
21 listopada br. wspólne posiedzenie komisji343
3 - Petycja dot. zwiększenia kwoty dofinansowania do programu usuwania azbestu486
4 - Petycja w sprawie budowy obwodniczy miejscowości Szonowice462
5 - Petycja dot. przejęcia od ANR kompleksu parkowo-pałacowego457
6 - Petycja dot. zwiększenia kwoty dofinansowania do programu usuwania azbestu445
7 - Petycja dotycząca wykonania remontów drogi DK 45 oraz zminimalizowania uciążliwości ruchu476
8 - Petycja prośba o wsparcie działań w zakresie użytkowania masztu tel. komórkowej w Szonowicach444
9 - Petycja dotycząca modernizacji i asfaltowania dróg na osiedlu Cisza w Rudniku490
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2017380
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2018325
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2019137
Brzeźnica3411
Budowa budynku zagrodowego, obory dla bydła z częścią udojową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 230/3, 230/4 przy ul. Stawowej50
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul. Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot. budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.973
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach dot.budowy chodnika prawostronnego od przedszkola do sklepu (posesja nr 36) w miejscowości Grzegorzowice o dł. 0,183 km.913
Budowa energetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego292
Budowa farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną w miejscowościach: Gamów, Modzurów, Czerwięcice, Grzegorzowice, Sławików, Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska991
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP 583
Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)668
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 1045
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Projekt współfinansowany ze środków UE.2463
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice i Grzegorzowice w Gminie Rudnik, powiat Raciborski492
Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - w Łubowicach i Grzegorzowicach - zatwierdzenie projektu robót geologicznych108
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Modzurowa.417
Budowa oświetlenia ulicznego w Sławienku przy ul.Krętej.398
Budowa oświetlenia ulicznego w Lasakach i Sławikowie542
Budowa oświetlenia ulicznego w Ponięcicach i Szonowicach162
Budowa oświetlenia ulicznego w Ponięcicach przy ul. Leśnej211
Budowa oświetlenia ulicznego w Szonowicach przy ul. Konopnickiej202
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rudnik402
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - postepowanie administracyjne wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji837
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 9351761
Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV w zakresie linii kablowej niskiego napięcia, złącza niskiego napięcia oraz słupów niskiego napięcia celem realizacji zadania "Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie: Grzegorzowic, Łubowic, Ligoty Książęcej, Brzeźnicy.368
Budowa wodociągu do falwarku w Dolędzinie580
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik432
Budowa wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik - 2 postępowanie464
CO TO JEST BIP?1020
Czerwięcice2803
Częściowo nieobowiązujący: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej "A" obejmującego tereny sołectwa Rudnik2185
Częściowo nieobowiązujący: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej "B" obejmującego tereny sołectwa Strzybnik1032
Częściowo nieobowiązujący: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej "D" obejmującego tereny sołectwa Modzurów949
Częściowo nieobowiązujący: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" obejmującego tereny sołectwa Łubowice954
Częściowo nieobowiązuje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej "C" obejmującego tereny sołectwa Gamów1034
Częściowo nieobowiązuje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej "M" obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica4912
Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności349
Dane podstawowe2939
Dane podstawowe3998
Dane teleadresowe4255
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 0154/ 0009/09 873
Decyzja dla FEN Spółka z o.o. ul.Rudzka 107 w Raciborzu o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia wiatrowa Szonowice o mocy 1,5 MW .882
DECYZJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 30.11.2016r.543
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn 14.05.2021r.21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\".923
Decyzja RZGW w Gliwicach ws ustalenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy rudnik56
Deklaracja dostępności142
Deklaracja dostępności UG Rudnik188
Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Rudnik1478
druk ZP- 300 ogłoszenie o przetargu851
Druki do pobrania dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego (zaktualizowane druki)2746
Dzierżawa lokalu użytkowego675
Dzierżawa lokalu użytkowego579
Dzierżawa nieruchomości w Modzurowie628
formularz458
formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2020484
Gamów3056
Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi (wraz z działkami nr 375 i 376 Szonowice)793
Gazociąg Kędzierzyn - Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastruykturą techniczną niezbędną do jego obsługi.493
Godziny przyjęć lekarzy382
Godziny urzędowania1956
Grzegorzowice3713
Głosowanie korenspondencyjne 187
Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta922
I pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik639
I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w Rudniku 639
I sesja278
II Nabór na stanowisko - Kierownik ZWiUK w Rudniku783
II Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej654
II Przetarg na dzierżawę360
II Przetarg nieograniczony na dostawę (nabycie i montaż syren głośno mówiących).815
II Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik. Liczba zadań częściowych - 3 .754
II Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I713
II Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania pn.Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 720
II przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt." Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik" 765
II sesja257
II Zapytanie ofertowe dot. Opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików 415
II zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".3162
III sesja266
Informacaj o stanie mienia i wartość środków trwałych7837
Informacja dla Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych220
INFORMACJA - wybór Ławników1012
informacja 2020r.465
INFORMACJA DOT. NAGRÓD WÓJTA DLA UCZNIÓW230
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ124
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku1550
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 1069
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RUDNIKU z dnia 11 września 2018 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.387
Informacja Komisarz Wyborczego w Bielsku Białej III z dnia 15 kwietnia 2020r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych104
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13 września 2019 r.184
Informacja o Gminnej Komisji Wyborczej884
Informacja o obwodach głosowania w gminie Rudnik1372
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz czasie i miejscu jego udostępniania.85
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych96
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art.67 ust.1 pkt.6 Pzp pn.Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku II etap .794
Informacja o wynikach naboru - Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu574
Informacja o wynikach naboru - Stanowisko Sekretarz632
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu.660
Informacja obwodowej komisji wyborczej346
Informacja Okręgowe Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku Białej z dnia 16.06.2020r.93
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10.05.2020r. o zakończeniu procesu wyborczego.96
INFORMACJA PUBLICZNA NA WNIOSEK1171
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy chlewni na 59,95 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę,silosami paszowymi,szambem wybieralnym,zjazdami z drogi publicznej oraz zagospodarowaniem terenu w Ponięcicach.393
Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca budowy farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną w Jastrzębiu496
INFORMACJA STAROSTY RACIBORSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku handlowo - usługowego salonu sprzedaży maszyn rolniczych o halę serwisową wraz z budową pylonu reklamowego w Szonowicach1125
INFORMACJA Starosty Raciborskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.861
INFORMACJA w sprawie wydania decyzji Nr 111.1.2012 o pozwoleniu na przebudowę (modernizację) odcinka drogi powiatowej nr 3500 S w obrębie Miedonia i Brzeźnica.811
Informacja Wójta Gminy Rudnik - spis wyborców97
Informacja Wójta Gminy Rudnik o zamieszczonych wynikach badań i ocen stanu środowiska na terenie woj.śląskiego. 1040
Informacja Wójta Gminy Rudnik z dnia 1 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. 321
INFORMACJA WÓJTA GMINY RUDNIK Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.246
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi 2015618
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014736
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.923
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok545
Informacje1083
IV sesja246
Jastrzębie2785
Kierownictwo Urzędu5296
Klauzula informacyjna - RODO390
Klauzula informacyjna - RODO443
kom. kom. 13.12.17r.309
kom. kom. 16.05.18r.298
kom. kom. 18.04.18r.285
kom. kom. 21.02.18r.339
kom. kom. 21.03.18r.330
kom. kom. 24.01.18r.312
kom. kom. dn. 17.04.19r.206
Kom. kom. dn. 18.10.17r.374
kom. kom. dn. 20.02.19r.200
kom. kom. dn. 20.03.19r.202
Kom. kom. dn. 20.09.18r.282
kom. kom. dn. 22.05.19r.234
Kom. kom. dn. 22.08.18r.295
Kom. kom. dn.19.04.17r.365
Kom. kom. dn.20.09.17r.327
Kom. kom. dn.21.06.17r.384
Kom. kom. dn.23.08.17r.334
Kom. kom. dn.24.05.17r.371
Kom. ośw .dn.16.05.17r.356
Kom. ośw. dn. 12.12.17r.297
Kom. ośw. dn. 15.05.18r.309
Kom. ośw. dn. 16.04.19r.226
Kom. ośw. dn. 17.04.18r.309
Kom. ośw. dn. 17.10.17r.324
Kom. ośw. dn. 19.09.17r.342
Kom. ośw. dn. 19.09.18r.286
Kom. ośw. dn. 20.02.18r.320
Kom. ośw. dn. 20.03.18r.332
Kom. ośw. dn. 20.04.17r.379
Kom. ośw. dn. 21.05.19r.211
Kom. ośw. dn. 21.08.18r.284
Kom. ośw. dn. 22.08.17r.330
Kom. ośw. dn. 23.01.18r.317
Kom. ośw. dn.11.12.18r.237
Kom. ośw. dn.19.02.19r.248
Kom. ośw. dn.19.03.19r.207
Kom. ośw. dn.24.01.19r.241
Kom. Rew. dn. 10.04.19r.211
Kom. Rew. dn. 10.05.17r.380
Kom. Rew. dn. 10.10.17r.331
Kom. Rew. dn. 11.04.18r.302
Kom. Rew. dn. 12.02.18r.321
Kom. Rew. dn. 12.09.17r.315
Kom. Rew. dn. 13.02.19r.235
Kom. Rew. dn. 13.03.19r.203
Kom. Rew. dn. 14.03.18r.307
Kom. Rew. dn. 14.08.17r.328
Kom. Rew. dn. 15.03.18r.482
Kom. Rew. dn. 19.04.18r.323
Kom. Rew. dn. 20.02.18r.319
Kom. Rew. dn. 22.08.17r.318
Kom. Rew. dn. 23.04.18r.337
Kom. Rew. dn. 24.04.18r.305
Kom. Rew. dn. 26.06.17r.337
Kom. Rew. dn. 27.02.18r.310
Kom. Rew. dn. 5.06.18r.303
Kom. Rew. dn. 5.12.17r.310
Kom. Rew. dn. 7.05.18r.329
Kom. Rew. dn. 7.06.17r.344
Kom. Rew. dn. 7.11.17r.318
Kom. Rew. dn.15.05.19r.196
Kom. Rew. dn.15.10.18r.299
Kom. Rew. dn.16.01.19r.241
Kom. Rew. dn.5.12.18r.239
Kom.kom. dn. 23.01.19r.259
Kom.kom. dn.13.12.18r.225
Kom.ośw. dn.20.06.17r.350
Kom.Rew. dn.6.04.17r.450
Komisja komunalna436
Komisja oświatowa451
Komisja Rewizja422
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji301
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RUDNIKU O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.314
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania89
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku1488
Komunikat o spisie wyborców927
komunikat o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych1178
Komunikat o udostępnieniu spisu wyborców1207
Komunikat o ukonstytuowaniu komisji900
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów862
Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych 1182
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Katowicach911
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach211
Komunikat OKW917
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku87
Komunikat Wójta Gminy900
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Grzegorzowicach789
konsulatcje uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy1269
Konsultacje dot.uchwały dotacji na zabytki w Gminie Rudnik 191
Konsultacje dotyczące Uchwały Nr VIII/………/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik278
Konsultacje projektu - Program Rewitalizacji Gminy Rudnik 709
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2020 roku”151
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020124
Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych592
Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych68
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych...96
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.1131
Konsultacje społeczne "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-2032245
Konsultacje społeczne - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku1299
Konsultacje społeczne dla zadania Budowa mostu nad rzeka Odrą w ciagu drogi wojewódzkiej nr 421490
Konsultacje społeczne dot. projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku431
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 r. 86
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 r. 86
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały ws ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021 82
Konsultacje społeczne dot. Regionalnej Drogi Racibórz - Przczyna1166
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków108
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2019/2020 133
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku 136
Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.189
Konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii w sprawie projektu pn.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik 879
konsultacje społeczne projektów uchwał 2016812
Konsultacje społeczne projektów uchwał: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 130
Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza1166
Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025405
konsultacje społeczne projektu uchwały1254
Konsultacje społeczne projektu uchwały1005
Konsultacje społeczne projektu uchwały925
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospadarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkiopłaty za pojemnik o określonej pojemności516
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych...87
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.1057
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności194
konsultacje społeczne projektu uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi137
konsultacje społeczne projektu uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi136
Konsultacje społeczne projeku uchwały916
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków129
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.1256
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.167
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie Gminy Rudnik";76
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2021-2023".58
konsultacje społeczne w sprawie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych58
Konsultacje społeczne w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik1154
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 .11.2011 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Rudnik oraz waruków i zasad korzystania z tych przystanków.1276
konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwałły Nr X/71/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest566
Konsultacje społeczne ws projektu uchwały o połączeniu placówek w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku 95
Konsultacje społeczne ws projektu uchwały o przekształceniu Samorządowego Przedszkola w Rudniku 99
Konsultacje społeczne ws regulaminu Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik188
konsultacje uchwały w sprzwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1265
Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi.343
Konto bankowe1441
Kontrole1170
Lasaki3000
Liczniki odwiedzin13
Ligota Książęca3232
Linki do spotów multimedialnych PKW601
Linki do stron interetowych218
Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa stan na dzień 26.06.2019 r.461
Materiały dla komisji wyborczych100
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części północnej1047
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - lokalizacja elektrowni wiatrowych w części zachodniej1130
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Grzegorzowice311
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmujący obszar położony w sołectwie Brzeźnica1105
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap I126
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzeźnica w części A.1008
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice846
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów971
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grzegorzowice.1135
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie1363
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasaki.655
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca922
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Modzurów.819
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice848
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rudnik w części A.1851
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik825
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szonowice1069
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sławików.1658
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubowice.952
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik obejmujący obszar w granicach terenów rolniczych1778
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik - częściowo obowiązuje112
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "B" Strzybnik - obowiązuje część dotycząca Strzybniczka100
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "C" Gamów - obowiązuje część dotycząca Sławienka98
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "D" Modzurów - obowiązuje część dotycząca Dolędzina91
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "M" Brzeźnica - częściowo obowiązuje97
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "Ł" Łubowice - częściowo obowiązuje102
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" obejmującego tereny sołectwa Jastrzębie888
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" obejmującego tereny sołectwa Ponięcice882
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" obejmującego tereny sołectwa Szonowice1015
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" obejmującego tereny sołectwa Czerwięcice922
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" obejmującego tereny sołectwa Lasaki873
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" obejmującego tereny sołectwa Sławików1059
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" obejmującego tereny sołectwa Grzegorzowice1038
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" obejmującego tereny sołectwa Ligota Książęca895
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik 882
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik. 928
Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Rudnik.875
Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Ligota Książęca - Czerwięcice1252
Modernizacja odcinka drogi przy budynku gminnym ul. Gawliny 2 w Rudniku.878
Modzurów4037
Nabór do projektu w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych293
Nabór na stanowisko - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku612
Nabór na stanowisko - inspektor do spraw inwestycji745
Nabór na stanowisko - Kierownik GOPS794
Nabór na stanowisko - Kierownik ZWiUK w Rudniku723
Nabór na stanowisko - Sekretarz Gminy Rudnik1288
Nabór na stanowisko - Skarbnik Gminy Rudnik568
Nabór na stanowisko Dyrektora Szkół664
Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzeźnicy236
Nabór na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska i rolnictwa700
Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji i drogownictwa655
Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości budżetowej664
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze1725
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1153
nabór/ogłoszenie kandydatów na rachmistrzów terenowych324
Narodowy Program Szczepień31
Nowa kadencja 2014-2018 radnych Gminy Rudnik (ośw. majątkowe złożone do 30 dni od dnia ślubowania)1180
Nowa kadencja 2018-2023 radnych Gminy Rudnik (ośw. majątkowe złożone do 30 dni od dnia ślubowania)981
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków809
Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany751
O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudnik w okręgach wyborczych nr 1 i nr 11341
Obwieszczenia GKW865
Obwieszczenia Wójta Gminy789
Obwieszczenie1177
Obwieszczenie952
Obwieszczenie1342
Obwieszczenie202
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych922
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o zmianie nazwy zadania z :"„Budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW" na " Budowę farmy wiatrowej w Gminie Rudnik"1139
Obwieszczenie - składania skarg i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: "Rozbudowie budynku szatni o kotłownię" w Gamowie przy ul. Długiej na działce o numerze ewidencyjnym 65/1 k.m. 1 obreb Strzybnik972
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich ws pozwolenia wodnoprawnego...384
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych 888
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta923
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rudnik1286
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rudnik bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1328
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 2 pażdziernika 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rudnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 333
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1322
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudnik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.310
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rudniku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudnik zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.332
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego903
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego663
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 08.11.2016r.587
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z 12.10.2016r.603
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2016r.553
OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ870
Obwieszczenie Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18.10.2011 o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Odry.1139
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”.855
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik.1022
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.1201
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Stacja bazowa telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.856
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.798
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego688
OBWIESZCZENIE o możliwości składania wniosków i uwag w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego691
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania 881
Obwieszczenie o obwodach891
Obwieszczenie o obwodach do głosowania350
Obwieszczenie o obwodach głosowania879
Obwieszczenie o obwodach głosowania661
Obwieszczenie o obwodach głosowania576
Obwieszczenie o obwodach głosowania186
Obwieszczenie o odwołaniu rozprawy administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A1257
Obwieszczenie o okręgach wyborczych872
Obwieszczenie o okręgach wyborczych416
Obwieszczenie o okręgach wyborczych w gminie Rudnik1316
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica w części A.704
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice625
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Czerwięcice.729
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów711
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Gamów.739
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie634
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Jastrzębie.714
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca604
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ligota Książęca.674
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Modzurów.732
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice693
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Ponięcice.706
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik, w części A.777
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik733
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Strzybnik.755
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice.714
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gminie Rudnik, pow.raciborski oraz o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie.1176
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1987
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej.818
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej.818
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.649
Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych1144
OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik823
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A1196
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej.871
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania adminiostracyjnego-\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik869
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca.1129
Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.831
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na cieku Ligockim w miejscowości Ligota Książęca, w gmienie Rudnik, pow. raciborski.1170
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz z budową kanalizacji deszczowej\".1398
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : Budowie elektrowni wiatrowej Szonowice o mocy 1,5 MW. 1270
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik875
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego683
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego600
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia w Modzurowie.1155
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu: Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421 km. 20+507 w Grzegorzowicach.843
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.671
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63+280 w gminie Rudnik997
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych na terenie grodziska kultury Łużyckiej w Łubowicach położonego w granicach wsi Łubowice i Ligota Książęca 399
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania administracyjnego1237
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu Projektu organizacji ruchu na wjazdach na prom z sygnalizacją świetlną obustronną zasilaną energią elektryczną oraz projektu oświetlenia wjazdów na prom - DW Nr 421km. 20+507 w Grzegorzowicach 828
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach873
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy765
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 168 km 3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik dla wszystkich zainteresowanych.830
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego717
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego678
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie drog powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów" 649
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rudnik w dniu 24.06.2015r., Nr IRI.6220.5.8.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr3521S Szonowice-Modzurów"621
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc północna.713
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - elektrownie wiatrowe - częśc zachodnia.686
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czerwięcice.608
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gamów.664
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jastrzębie.712
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ligota Książęca.695
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ponięcice.637
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzybnik706
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005r. 920
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.1141
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.1129
Obwieszczenie o wyłożeniu list wyborców215
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Brzeźnica706
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Grzegorzowice.709
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Lasaki714
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Rudnik704
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Szonowice658
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Sławików729
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu - Łubowice.798
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Uporządkowaniu międzywala w obrębie II etapu lewostronnego obwałowania rzeki Odry od km 59 + 100 do km 63 + 280 w gminie Rudnik.865
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 168 km 3 w Jastrzębiu.861
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019r.192
Obwieszczenie OKW o kandydatach na posłów185
Obwieszczenie OKW o kandydatach na senatorów184
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020r. o kandydatach na Prezydenta RP89
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta RP126
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r. o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu87
Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"1268
Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w g.Rudnik\"873
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".1161
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 2 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn\"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\".1107
OBWIESZCZENIE STAROSTY RACIBORSKIEGO NR SE.V.604.28.2016756
Obwieszczenie w sprawie "Budowa farmy wiatrowej o mocy 42 MW na terenie gminy Pietrowice Wielkie"901
obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały - usuwanie azbestu988
Obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 871
Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego do Rady Gminy Rudnik w okręgu wyborczym nr 8 bez głosowania760
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy wiatrowej w Gminie Rudnik.805
Obwieszczenie w sprawie składania uwag i wniosków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa energetycznej linii nopowietrzno - kablowej średniego napięcia w miejscowości Modzurów, gmina Rudnik.1200
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RAC5001_A.1152
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.822
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.1074
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego1000
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2012 z dnia 10 grudnia 2012r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.788
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIIL.7280.42.2012 z dnia 12 września 2012r.1128
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację zadania Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego na cieku K3 potok brzeźnicki w miejscowości Brzeźnica, gmina Rudnik powiat raciborski.1042
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Brzeźnica.847
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w miejscowości Rudnik.840
Obwieszczenie Wójta Gminy1081
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nędza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.623
Obwieszczenie Wojta Gminy o podziale na okręgi wyborcze934
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik - Kalendarz Polowań Koła Łowieckiego "TUR" na sezon 2020/202185
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla wszystkich zainteresowanych786
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania896
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej w Gminie Rudnik - dla stron postępowania865
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego880
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\"1052
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego831
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego772
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn.Budowa autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km 1 Rudnik na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A Racibórz ul.Łąkowa 24754
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 08.03.2013r.831
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 11.03.2013r.907
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 12.09.2014r. nr 6220.7.2.2014 o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów".791
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 15.03.2013r.1175
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 25 kwietnia 2019 roku217
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 26.03.2013r.824
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 28 luty 2007 roku1171
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 9 czerwca 2020r. informujące o numerach oraz granic obwodów głosowania94
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik z dnia 9 kwietnia 2020r. informujące o numerach oraz granic obwodów głosowania156
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 1313
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 1175
Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych 1193
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Rudnik w 2012 roku956
Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej1351
Ogłoszenie487
Ogłoszenie472
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 398
ogłoszenie o konkursie ofert1024
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości w Sławikowie689
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pod nazwą \"Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w gminie Rudnik\"848
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r. wraz z sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.735
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"A\" Rudnik713
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"B\" Strzybnik717
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"C\" Gamów756
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"D\" Modzurów 688
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"E\" Jastrzebie 753
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"F\" Ponięcice731
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"G\" Szonowice 715
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"H\" Czerwięcice692
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"I\" Lasaki 677
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"J\" Sławików 686
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"K\" Grzegorzowice 731
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"L\" Ligota Książęca 760
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"M\" Brzeźnica680
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej \"Ł\" Łubowice768
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik.891
Ogłoszenie o zamówienia - procedura poniżej progów unijnich - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modzurów - Gamów, Strzybnik 1078
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej pogów unijnych -odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasaki- Sławików na terenie Gminy Rudnik.953
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych - remont mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 1060
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura poniżej progów unijnych dotyczy budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421, ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach o dł 0,871 km. 945
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW BRZEŹNICY DNIA 7 CZERWCA 2017R. - ZMIANA STUDIUM I OPRACOWANIE PLANU MIEJSCOWEGO412
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert486
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik2191
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury i zachowania dóbr dziedzictwa.413
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury1268
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.412
Ogłoszenie w sprawie wpłynięcia do Urzędu Gminy Rudnik do realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie133
Ogłoszenie wolne stanowisko sprzataczki UG Rudnik1465
Ogłoszenie ws otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rudnik w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla stowarzyszeń i klubów sportowych68
Opis zadań1437
Opis zadań1550
Opis zadań1192
Opis zadań2267
Opis zadań1116
Opis zadań1565
Opis zadań1237
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przystosowanie punktu lekarskiego w Szonowicach ul.Słowackiego 7, łącznie z termomodernizacją obiektu.848
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1571
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1820
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych785
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1352
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1112
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych1302
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych902
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018r.702
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2019r.426
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik1301
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik616
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik1066
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik935
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik za 2018r.634
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Rudnik za 2019r.402
Oświadczenie majątkowe radnych Gminy Rudnik (na 2 miesiące przed upływem kadencji)1049
Oświadczenie majątkowe radnych Gminy Rudnik (na 2 miesiące przed upływem kadencji)701
P R O T O K Ó Ł NR I/2006944
P R O T O K Ó Ł NR I/2010796
P R O T O K Ó Ł NR I/2014609
P R O T O K Ó Ł NR II/2006963
P R O T O K Ó Ł NR II/2014563
P R O T O K Ó Ł NR III/2006887
P R O T O K Ó Ł NR III/2010812
P R O T O K Ó Ł NR III/2015574
P R O T O K Ó Ł NR IV/2006847
P R O T O K Ó Ł NR IV/2011797
P R O T O K Ó Ł NR IV/2015578
P R O T O K Ó Ł NR IX/2007797
P R O T O K Ó Ł NR IX/2011788
P R O T O K Ó Ł NR IX/2015513
P R O T O K Ó Ł NR V/2007813
P R O T O K Ó Ł NR V/2011834
P R O T O K Ó Ł NR VI/2007777
P R O T O K Ó Ł NR VI/2011765
P R O T O K Ó Ł NR VI/2015557
P R O T O K Ó Ł NR VII/2007859
P R O T O K Ó Ł NR VII/2015569
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2007771
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2011775
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2015508
P R O T O K Ó Ł NR X/2007828
P R O T O K Ó Ł NR X/2011736
P R O T O K Ó Ł NR X/2015473
P R O T O K Ó Ł NR XI/2007752
P R O T O K Ó Ł NR XI/2011756
P R O T O K Ó Ł NR XI/2015468
P R O T O K Ó Ł NR XII/2007715
P R O T O K Ó Ł NR XII/2011771
P R O T O K Ó Ł NR XII/2015472
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2007741
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011775
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2016487
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2007712
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2011777
P R O T O K Ó Ł NR XIV/2016419
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2008783
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012778
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2016402
P R O T O K Ó Ł NR XL/2006709
P R O T O K Ó Ł NR XL/2010683
P R O T O K Ó Ł NR XL/2014697
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2010744
P R O T O K Ó Ł NR XLI/2014650
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2010664
P R O T O K Ó Ł NR XLII/2014627
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2010759
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2010738
P R O T O K Ó Ł NR XLIV/2014587
P R O T O K Ó Ł NR XV/2008764
P R O T O K Ó Ł NR XV/2012764
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2008760
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2012775
P R O T O K Ó Ł NR XVI/2016465
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2008713
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012790
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2016424
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2008758
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2012740
P R O T O K Ó Ł NR XVIII/2016422
P R O T O K Ó Ł NR XX/2008751
P R O T O K Ó Ł NR XX/2012736
P R O T O K Ó Ł NR XX/2016431
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2008750
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2012802
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2016391
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2008734
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2012707
P R O T O K Ó Ł NR XXII/2016379
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2008674
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2012774
P R O T O K Ó Ł NR XXIII/2017399
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2008721
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2012780
P R O T O K Ó Ł NR XXIV/2017378
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2013752
P R O T O K Ó Ł NR XXIX/2017326
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008775
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012762
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2017336
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2009699
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2012793
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2017339
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2009717
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2013790
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2017346
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2009721
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2013703
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2017319
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2009642
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2013757
P R O T O K Ó Ł NR XXX/2017313
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2005878
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2009749
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2013722
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2017311
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2005839
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2009723
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2013660
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2017322
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2006837
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2009645
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2013680
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2006851
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2009674
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2013629
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2018288
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2006830
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2010702
P R O T O K Ó Ł NR XXXIX/2018314
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2006896
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2010735
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2013637
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2018291
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2006782
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2010669
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2013671
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2018325
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2006871
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2010726
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2013654
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2018284
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2006849
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2010739
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2014684
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2018304
Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.106
Petycja - Jawność i Transparentność w Gminach 80
Petycja - zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne 125
Petycja - Zmieniajmy Gminy na lepsze201
Petycja o przekazanie środków z nadwyżki budżetowej na modernizację i asfaltowanie dróg gruntowych806
Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze kosztów związanych z usługami telekomunikacyjnymi oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w tym obszarze225
Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych 346
Petycja ws. modernizacji parku maszynowego253
Plan gospodarki odpadami973
Plan Gospodarki Odpadami1218
PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY RUDNIK825
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznch na rok 2018 516
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 20171161
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019408
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020301
Planowane przedsięwzięcie polegające na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach367
Planowanie przestrzenne w gminie3919
podatek od nieruchomości1057
podatek od nieruchomości585
podatek od nieruchomości355
podatek od środków transportowych547
podatek od środków transportowych392
podatek od środków transportowych297
podatek rolny611
podatek rolny455
podatek rolny316
Ponięcice3199
Postanowie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko893
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 września 2018 r.321
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 08.09.2014r. Nr IRI.6220.6.6.2014 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na na działce ewidencyjnej 624/2 km 1 obręb Rudnik do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki.852
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej III z dnia 10.10.2018324
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rudnik309
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta95
POSTANOWIENIE NR 121/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 15 czerwca 2020 r. - powołanie komisji wyborczych108
Postanowienie nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z 20 kwietnia 2020r. w spwawie powołania obwodowych komisji wyborczych(...)114
POSTANOWIENIE NR 432/2019 - zwołanie pierwszych posiedzeń OKW191
Postanowienie Nr0156/023/09 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko832
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko950
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Modernizacji ul.Górnej w Brzeźnicy769
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach. 756
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"829
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania929
Postanowienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 19.10.2015r. NrIRI.6220.6.2014/1/2015 w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn"Adaptacja garażu na tłoczarnię oleju" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 624/2 km1 obręb Rudnik.519
Postępowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z mycia sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych. 263
Postepowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrologiczne oraz geologiczno - inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935" w części dotyczącej robót geologiczno inżynierskich.803
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. Budowa regionalnej drogi Racibórz -Pszczyna na (...)201
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku".693
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jastrzębie212
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowaną linią kablową poniżej 1 kV pod ciekiem wodnym "Dzielniczka" w Ponięcicach, Gmina Rudnik186
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na rolniczym wykorzystaniu ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych powstających w wyniku mycia instalacji udojowej zlokalizowanej na terenie fermy Krowiarki, położonej w Krowiarkach przy ul. Kasztanowej 11103
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów.h585
Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE"452
Potwierdzanie przez Wójta umów dzierżawy zawieranych przez rolników207
Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych897
Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej206
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z obiektu inwentarskiego zlokalizowanego w Brzeźnicy na dz. nr 646/24 k. m. 7 obręb Brzeźnica 64
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z obiektu inwentarskiego zlokalizowanego w Brzeźnicy na dz. nr 646/25 k. m. 7 obręb Brzeźnica 77
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z obiektu inwentarskiego zlokalizowanego w Brzeźnicy na dz. nr 646/9 k. m. 7 obręb Brzeźnica 68
Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków komunalnych, pochodzących z terenu wsi Modzurów, oczyszczonych na biologicznej oczyszczalni ścieków w postaci rowu cyrkulacyjnego, istniejącym wylotem kanalizayjnym Φ200 mm do rowu melioracyjnego nr A-3 w km 2+850 (dz. ewid. nr 220/4, a.m. 1, obręb Modzurów) w Modzurowie. 75
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA1273
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu278
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017554
Program współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020163
Proj825
projekt budżetu617
projekt budżetu443
projekt budżetu 2018647
projekt budżetu 2019662
Projekt budżetu na 2015r.831
Projekt uchwały budżetowej na 2021r.59
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik1345
projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków875
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 664
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków908
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej885
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2021-2023.58
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.921
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania878
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik656
Projekt WPF764
Projekt WPF808
Projekt WPF559
Projekt WPF na 2021r.38
Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik1412
Protokół Nr I/2018248
Protokół Nr II/2018240
Protokół Nr III/2018252
Protokół Nr IV/2019234
Protokół Nr IX/2019170
Protokół Nr V/2019206
Protokół Nr VI/2019214
Protokół Nr VII/2019217
Protokół Nr VIII/2019210
Protokół Nr X/2019145
Protokół Nr XI/2019142
Protokół Nr XII/2019134
Protokół Nr XIII/2019115
Protokół Nr XIV/202095
Protokół Nr XIX/202063
Protokół Nr XL/2018271
Protokół Nr XLI/2018269
Protokół Nr XV/202085
Protokół Nr XVI/202082
Protokół Nr XVII/202084
Protokół Nr XVIII/202066
Protokół Nr XX/202048
Protokół Nr XXI/202049
Protokół Nr XXII/202033
Protokół Nr XXIII/202035
Protokół Nr XXXIII/2018315
Protokół XXIV/202033
Protokół z sesji840
Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach416
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna-Polska Cerekiew145
Przedszkole Samorządowe w Gamowie2009
Przedszkole Samorządowe w Grzegorzowicach2496
Przedszkole Samorządowe w Rudniku1933
Przeprowadzenie imprezy kulturalnej523
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ulica Powstańców Śląskich w Grzegorzowicach 793
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Rudnik 1020
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z Osiedlem 727
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi do pól w miejscowości Ligota Książęca - Łubowice o dł. 1.134 km.965
Przetarg na adaptacje terenów zielonych na plac zabaw miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Brzeźnica933
Przetarg na budowe hali sportowej pełnowymiarowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku.1298
Przetarg na dzierżawę440
Przetarg na dzierżawę432
Przetarg na dzierżawę lokalu938
Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego803
Przetarg na dzierżawę nieruchomości795
Przetarg na klub - "Senior +"398
Przetarg na lokal użytkowy768
Przetarg na lokal użytkowy688
Przetarg na lokal użytkowy361
Przetarg na na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w miejscowości Modzurów - Gamów954
Przetarg na najem lokali użytkowych778
Przetarg na najem lokalu użytkowego637
Przetarg na remont budynku Wiejskiego Domu Kultury dostosowanie na Centrum Kultury wsi Sławików879
Przetarg na sprzedaż nieruchomości917
Przetarg na sprzedaż nieruchomości.998
Przetarg na wykonanie remontu w budynku ZSO Rudnik1145
Przetarg nieograniczony na dostawę ( nabycie i montaż) syren głośno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6 m w miejscowości Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową wraz z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi (antena bazowa wraz z radiotelefonem). .991
Przetarg nieograniczony na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.699
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Ligota Książęca, Brzeźnica, Ponięcice, Lasaki i Grzegorzowice 753
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Łubowice ul.Kasztanowa,Modzurów ul.Arki Bożka ,Rudnik przy ul.Bukowej ,Klonowej i Sosnowej 872
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przełożeniu pokrycia dachowego w swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jastrzębie933
Przetarg nieograniczony na roboty roboty budowlane pn.„Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” „Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-RPSL.04.01.03.02-24-017H/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020.Oś Priorytetowa IV„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie4.3„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”Poddziałanie 4.3.2„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Numer sprawy. ZP.271.4.2020 327
Przetarg nieograniczony - na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 300.000,00 PLN na realizację zadania inwestycyjnego pn Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku .705
Przetarg nieograniczony dot udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2 029 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn."Modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik".621
Przetarg nieograniczony dot. Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnica 1034
Przetarg nieograniczony dot. Modernizacji drogi gminnej nr 688002S w Rudniku792
Przetarg nieograniczony dot. Przebudowy drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej 851
Przetarg nieograniczony dot." Przebudowy wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku". 868
Przetarg nieograniczony dot.Modernizacji nawierzchni parkingu przy hali sportowej w Rudniku. 431
Przetarg nieograniczony dot.Remontu dróg gminnych w miejscowości Rudnik 853
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalno - użytkowego w Gamowie przy ul. Szkolnej 4950
Przetarg nieograniczony na adaptację budynku magazynu.1427
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach2221
Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudniku w ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży 868
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IV 1074
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Modzurowie 963
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap III3982
Przetarg nieograniczony na budowę chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574 m i chodnika na odcinku 420 m 898
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III.1727
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - połączenie części historycznej z osiedlem.824
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik.1342
Przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach2514
Przetarg nieograniczony na Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach tj. dokończenie budowy 2337
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu do folwarku w Dolędzinie1456
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku - I etap1731
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Gamów 692
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005-2006912
Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005/2006 o wartości poniżej 60.000 EURO974
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowo – biurowego 1157
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzybniku 335
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej .842
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006 poniżej 60.000 EURO 931
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 1264
Przetarg Nieograniczony na leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki z opcją wykupu przedmiotu Leasingu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku1736
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Ponięcicach 820
Przetarg nieograniczony na modernizację - remont dróg gminnych na terenie gminy Rudnik .Liczba zadań częściow ych - 5. Zamawiający unieważnił przetarg na 3 zadania częściowe o nr. 1, 3, 5, ponieważ nie złożono żadnej oferty na te zadania. 836
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych w miejscowości Gamów- Krowiarki ,Grzegorzowice ul.Odrzanska, Sławików ul.Parkowa 470
Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Brzeźnica-etap III,Grzegorzowice- Łubowice (od szkoły),Gamów -Krowiarki - etap I, Rudnik - odcinek ul.Bukowej i Leszczynowej oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych - Gmina Rudnik 1506
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ponięcice - Błażejowice i Ponięcice - Sławików 803
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej dojazdowej do zabudowanych posesji gospodarczych w miejscowości Strzybnik ul. Zamkowa1131
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi ul. Kozielska w Brzeźnicy 728
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka drogi transportu rolnego w Strzybniku,droga wąwóz -trafo oraz remont drogi dojazdowej do posesji ul.Parkowej 31B w miejscowości Sławików.487
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka drogi transportu rolnego w Strzybniku,droga wąwóz -trafo oraz remont drogi dojazdowej do posesji ul.Parkowej 31B i cmentarza w miejscowości Sławików.519
Przetarg nieograniczony na modernizację odcinków dróg powiatowych nr 3514 S i 3523 S w Rudniku . 719
Przetarg nieograniczony na modernizację świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie 855
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap I . Unieważniono przetarg nie złożono żadnej oferty na ww.zadanie .633
Przetarg nieograniczony na Modernizację ul.Górnej w Brzeźnicy - etap II 748
Przetarg nieograniczony na modernizację ul.Łąkowej w Grzegorzowicach oraz ul. Kasztanowej w Łubowicach. 787
Przetarg nieograniczony na na bankową usługę udzielenia długoterminowego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik i Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej.1764
Przetarg nieograniczony na na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 724
Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Rudnik. 420
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla budynków jedno i wielorodzinnych w obrębie ul.Zamkowej w Strzybniku wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.744
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Książęca,Łubowice,Grzegorzowice 697
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku 840
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot. zadania pn. Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik 576
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Rudniku".1621
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn \"Budowa hali sportowo widowiskowej\"1439
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - część historyczna 752
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap IV 580
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap V i Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Nowej w miejscowości Rudnik 643
Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn".Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III"1041
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźnica - Ligota Książęca 237
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Gamów i Rudnik547
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Gamów, Rudnik,Łubowice i Grzegorzowice.520
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w Gminie Rudnik 830
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik, Ligota Książęca i Brzeźnica 545
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych w miejscowości Rudnik.776
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i 3523S w Rudniku .767
Przetarg nieograniczony na remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 761
Przetarg nieograniczony na remont ul.Łąkowej w Łubowicach dotyczy realizacji odcinka 1 729
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn."Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik " w ramach zawartej umowy o dofinansowanie nr 17/2020 w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działanie POIS.01.07.00- Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa ślaskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00- Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020273
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik .926
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku OSP w Rudniku 1456
Przetarg nieograniczony na rozbudowę i remont budynku LKS Gamów w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania \"Odnowa i rozwój wsi\". 943
Przetarg nieograniczony na rozbudowę sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej 976
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik973
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzybnik902
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szonowice1034
Przetarg nieograniczony na świadczenie uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne , znajdujących się na terenie Gminy Rudnik w roku 2020. 312
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 855
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych780
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujących się na terenie Gminy Rudnik 1513
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne,znajdujących się na terenie Gminy Rudnik 2990
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 4471
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Rudnik. 629
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.833.906,78 zł na sfinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzebie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej" 224
Przetarg nieograniczony na Usługi aktywacji zawodowej i społecznej klientów GOPS Rudnik702
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na opracowanie projektu termomodernizacji budynku gminnego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na rozbudowę budynku OSP w Rudniku. 1022
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. Modernizacja dróg dojazdowych na terenie gminy Rudnik 915
Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach950
Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dot.zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy ZSO w Grzegorzowicach". 885
Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach 617
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach 887
Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik 979
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Informacji w Rudniku 737
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. 915
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wyposażenia na PSZOK w ramach projektu pn."Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rudnik" 399
Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku" 480
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2011/2012 w zakresie odśnieżania i likwidacji śliskości .1491
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 dot. dostarczenia wapna nawozowego wapniowo - tlenkowego dla rolników z terenu gminy Rudnik.885
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. remontu drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Brzeźnica ul.Leśna. 1131
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot. usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2006/2007 w zakresie odśnieżania.983
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot. wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 1125
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro dot.budowy kanalizacji deszczowej i Ogrodowej w miejscowości Gamów959
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro dot.wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku. 1055
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ligota Książęca974
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na odbudowę drogi gminnej polegającej na przebudowie i remoncie nawierzchni oraz infrastruktury przydrożnej – rowów w miejscowości Szonowice ul. Obrońców Pokoju1061
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do pól w Szonowicach.947
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na remont nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w miejscowości Łubowice ul. Eichendorffa1171
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na remont trzech odcinków dróg w Grzegorzowicach.923
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w sezonie 2005/2006.920
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku ul.Słoneczna.947
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie kanalizacji deszczowej w Rudniku. 968
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro, dot. remontu mostu w Ligocie Książęcej nad Potokiem Ligockim w ciągu drogi przebiegającej koroną wału przeciwpowodziowego Brzeźnica - Grzegorzowice. 915
Przetarg nieograniczony o wartosci poniżej 60.000 na odbudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Modzurów - Gamów964
przetarg nieograniczony o warttości poniżej 60.000 euro na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sławików1063
Przetarg nieograniczony pn.Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik planowanego do realizacji w ramach Projektu Partnerskiego z Gminą Krzanowice pn.Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice oraz Gminy Rudnik. 2291
Przetarg nieograniczony pn.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla benificjentów projektu pt. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik 665
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot. robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb ZOZ w Rudniku ul. Kozielska 1.915
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro dot.robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudniku ul.Kozielska2.3449
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na odbudowę drogi dojazdowej do pól w Strzybniku931
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na remont drogi dojazdowej w Sławikowie ul.Słowackiego 955
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Rudnik w 2006r.905
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro dot. termoizolacji budynku ogólno- użytkowego, wraz z modernizacją kotłowni i ogrzewania zlokalizowanego w Rudniku przy ul.Gawliny 2. 1031
Przetarg nieograniczonyna rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II774
Przystąpienie do zmiany 14 planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1299
Przystosowanie obiektu Ośrodka Zdrowia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2.834
R O T O K Ó Ł NR XXIX/2009726
Raport o stanie gminy za rok 2018319
Razem dla rozwoju506
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 313,322,323Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 pod nazwą Budowa świetlicy w Strzybniku i remont świetlicy w Ligocie Książęcej . 1492
referaty i stanowiska8790
Regulamin organizacyjny SPZLA318
Regulamin przydomowych oczyszczalni ścieków828
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1033
Rejestr Działalności Regulowanej1149
Rejestr Instytucji Kultury4508
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Rudnik243
Remont drogi wewnętrznej o dł. 950 mb na nowo powstającym osiedlu w Rudniku.996
Remont młyna wodnego561
Roczne sprawozdanie sporządzane przez Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r.409
Roczne sprawozdanie sporządzane przez Wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018286
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512S Szonowice-Modzurów"842
Rozbudowa obory na działce nr 350/5 w miejscowości Szonowice471
Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. w Kornicy541
Rudnik3649
Samorządowe Przedszkole w Gamowie101
Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach177
Sesja XXVI385
Skład15603
Skład komisji1647
Skład komisji1919
Skład komisji1841
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Rudnik1764
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (teren po byłej bazie PGR w Brzeźnicy i teren w Grzegorzowicach) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik (zapisy planu Rudnik)461
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - dotyczy przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV Studzienna - Polska Cerekiew313
Sprawozadnia za rok 2014919
Sprawozdania za rok 20111562
Sprawozdania za rok 2011196
Sprawozdania za rok 20121182
Sprawozdania za rok 2012210
Sprawozdania za rok 20131026
Sprawozdania za rok 2013214
Sprawozdania za rok 2014189
Sprawozdania za rok 2015635
Sprawozdania za rok 2015189
Sprawozdania za rok 2016703
Sprawozdania za rok 2016211
Sprawozdania za rok 2017454
Sprawozdania za rok 2017204
Sprawozdania za rok 2018373
Sprawozdania za rok 2018268
Sprawozdania za rok 2018231
Sprawozdania za rok 2018343
Sprawozdania za rok 2018228
Sprawozdania za rok 2018225
Sprawozdania za rok 2018257
Sprawozdania za rok 2019326
Sprawozdania za rok 2019112
Sprawozdania za rok 201997
Sprawozdania za rok 201994
Sprawozdania za rok 2020184
Sprawozdania za rok 2020102
Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami Województwa Śląskiego 2014"948
Sprzedaż neruchomości603
Sprzedaż neruchomości580
Sprzedaż neruchomości608
Sprzedaż neruchomości564
Sprzedaż neruchomości zabudowanej w Szonowicach II Przetarg972
Sprzedaż nieruchomości598
Sprzedaż nieruchomości955
Sprzedaż nieruchomości934
Sprzedaż nieruchomości783
Sprzedaż nieruchomości723
Sprzedaż nieruchomości464
Sprzedaż nieruchomości673
Sprzedaż nieruchomości670
Sprzedaż nieruchomości777
Sprzedaż nieruchomości955
Sprzedaż nieruchomości842
Sprzedaż nieruchomości673
Sprzedaż nieruchomości706
Sprzedaż nieruchomości592
Sprzedaż nieruchomości3573
Sprzedaż nieruchomości dz.657/2 obręb Rudnik271
Sprzedaż nieruchomości gminnych w Sławikowie160
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łubowicach930
Sprzedaz nieruchomości w Szonowicach971
Sprzedaż sam. JELCZ701
Sprzedaż sam. STAR 244793
Sprzedaż sam. STAR 244705
Sprzedaż sam. ŻUK675
Sprzedaż samochodu pożarniczego Magirus-Deutz158
Sprzedaż samochopdu JELCZ 316753
Sprzedaż samochopdu ŻUK A 156738
Statut Gminy44130
STATUT SPZLA 652
stawka453
Strzybnik3291
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - 2002 r.1332
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - 2012 rok1951
Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach3214
Szkoła Podstawowa w Szonowicach2225
Szonowice3522
Sławików4321
Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie529
Uchw. Nr IX/66/2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom182
Uchw. Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/236/2002 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy i Samorządowego Przedszkola w Brzeźnicy w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy737
Uchw. Nr IX/68/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/212/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.30 ust.6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik186
Uchw. Nr XIII/107/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej140
Uchw. Nr XIII/108/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rudnik 139
Uchw. Nr XIII/109/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/103/2019 Rady gminy Rudnik z dn. 27.11.2019r. w srawie podatku od środków transportowych144
Uchw. nr XIII/110/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/138/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.10.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny166
Uchw. Nr XIII/111/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik133
Uchw. Nr XIII/112/2019 w sprawie WPF Gminy Rudnik140
Uchw. Nr XIII/113/2019 w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2020 rok199
Uchw. nr XIII/114/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019138
Uchw. Nr XIII/115/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr III/23/2018r. Rady Gminy Rudnik z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego141
Uchw. Nr XIII/116/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego147
Uchw. Nr XIII/117/2019 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok”131
Uchw. Nr XV/124/2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków101
Uchw. Nr XV/125/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29.06.2016r. w sprawie przyjęcia "Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ściekówna terenie Gminy Rudnik"101
Uchw. Nr XV/126/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020.108
Uchw. Nr XVI/127/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 202097
Uchw. Nr XVI/128/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjnego-Opiekuńczego w Krzanowicach97
Uchw. Nr XVI/129/2020 w sprawie przyjęcia"Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-2032"92
Uchw. Nr XVI/130/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku94
uchw. Nr XVI/131/2020 w sprawie nabycia nieruchomości102
Uchw. Nr XVI/132/2020 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych100
Uchw. Nr XVI/133/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2020 roku"92
Uchw. Nr XVI/134/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” 106
Uchw. Nr XVI/135/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP95
Uchw. Nr XVI/136/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"94
Uchw. Nr XVI/137/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu87
uchw. Nr XVI/138/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik101
uchw. Nr XVI/139/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020111
Uchw. nr XVI/140/2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków97
Uchw. Nr XVI/141/2020 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia Związku Międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.103
Uchw. Nr XVII/142/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku91
Uchw. Nr XVII/143/2020 w sprawie udostępnienia nieruchomości pod infrastrukturę telekomunikacyjną.102
Uchw. Nr XVII/144/2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym115
Uchw. Nr XVII/145/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1998
Uchw. Nr XVII/146/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020.102
Uchw. Nr XVII/147/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.107
Uchw. Nr XVIII/148/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik90
Uchw. Nr XVIII/149/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 82
Uchw. Nr XVIII/150/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2019 rok83
Uchw. Nr XVIII/151/2020 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-2032”166
Uchw. Nr XVIII/152/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2020 z 7 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-1989
Uchw. Nr XVIII/153/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik91
Uchw. Nr XVIII/154/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ponięcice88
Uchw. Nr XVIII/155/2020 w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku98
Uchw. Nr XVIII/156/2020 w sprawie założenia Przedszkola w Szonowicach116
Uchw. Nr XVIII/157/2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudniku142
Uchw. Nr XVIII/158/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik83
Uchw. Nr XVIII/159/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 202093
Uchw. Nr XVIII/160/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/2019 r. Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego 93
Uchw. Nr XVIII/161/2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Racibórz, obejmującej tereny położone w gminach: Kornowac, Lubomia, Racibórz i Rudnik96
Uchw. Nr XX/180/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik192
Uchw. Nr XX/181/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 202165
Uchw. Nr XX/182/2020 w srawie zmiany Statutu SPZLA w Rudniku47
Uchw. Nr XX/183/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap I53
Uchw. Nr XX/184/2020 w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego55
Uchw. Nr XX/185/2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"58
Uchw. Nr XX/186/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik54
Uchw. Nr XX/187/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 202061
Uchw. Nr XXI/188/2020 w sprawie wyrażenia chęci zbycia nieruchomości59
Uchw. Nr XXI/189/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik59
Uchw. Nr XXI/190/2020 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z Budową infrastruktury technicznej”;49
Uchw. Nr XXI/191/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 202066
Uchw. Nr XXII/192/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany stusium i kerunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik64
Uchw. Nr XXII/193/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik53
Uchw. Nr XXII/194/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opółatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi56
Uchw. Nr XXII/195/2020 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rudnik"55
Uchw. Nr XXII/196/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz na realizację RDRP50
Uchw. Nr XXII/197/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/176/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu52
Uchw. Nr XXII/198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik59
Uchw. Nr XXII/199/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 202056
Uchw. Nr XXII/200/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik56
Uchw. Nr XXII/201/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Ponięcice56
Uchw. Nr XXIII/202/2020 w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok40
Uchw. Nr XXIII/202/2020 w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok60
Uchw. Nr XXIII/202/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik27
Uchw. Nr XXIII/203/2020 w sprawie podatku od środków transportowych na 2021 rok26
Uchw. Nr XXIII/203/2020 w sprawie podatku od środków transportowych na 2021 rok48
Uchw. Nr XXIII/204/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminach administracyjnych Gminy Rudnik31
Uchw. Nr XXIII/205/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok”33
Uchw. Nr XXIII/205/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok”42
Uchw. Nr XXIII/206/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” 37
Uchw. Nr XXIII/207/2020 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Rudnik, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania39
Uchw. Nr XXIII/208/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik36
Uchw. Nr XXIII/209/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 202038
Uchw. Nr XXIV/210/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik41
Uchw. Nr XXIV/211/2020 w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2021 rok82
Uchw. Nr XXIV/212/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 202041
Uchw. Nr XXIV/213/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2021- 202338
Uchw. Nr XXIV/214/2020 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii34
Uchw. Nr XXIV/215/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe59
Uchw. Nr XXIV/216/2020 w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych38
Uchw. Nr XXIV/217/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej38
Uchw. Nr XXIV/218/2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na 2021 rok38
Uchw. Nr XXIV/219/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego41
Uchw. Nr XXIV/220/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/2019r. Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego37
Uchw. Nr XXXVI-256-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik302
Uchw. Nr XXXVI/254/2018 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych331
Uchw. Nr XXXVI/255/2018 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku324
Uchw. Nr XXXVI/257/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018 305
Uchw. nr XXXVI/258/2018 w sprawie skargi mieszkańca Modzurowa505
Uchw. Nr XXXVI/259/2018 w sprawie skargi na Wójta Gminy323
UCHWAŁA 1069
UCHWAŁA1035
uchwała505
uchwała463
Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 729
Uchwała Nr XIX/186/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004r. Panu Henrykowi Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6950
Uchwała Nr XLI/337/10 w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku700
Uchwała Nr XLIV/350/2014 w sprawie: oddania w najem nieruchomości601
Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2007704
Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Odbiór przewozu oraz utylizacji padłych zwierząt kat. I zwierzęta leśne i domowe oraz zwierzęta gospodarskie niewiadomego pochodzenia”651
Uchwała Nr XX/159/08 w sprawie przeznaczenia środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych”729
Uchwała Nr XXII/169/08 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony767
Uchwała NR XXIV/ 181/08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Rudniku722
Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie: oddania w najem nieruchomości784
Uchwała Nr XXVII/221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2008704
Uchwała Nr XXXII/236/2013 w sprawie: oddania w najem nieruchomości711
UCHWAŁA NR XXXV/283/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa641
Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2016r. Nr XII/70/2015483
Uchwała Budżetowa Nr III/19/2018 Gminy Rudnik na 2019r.274
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych 844
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok”250
Uchwała Nr XL/280/2018 w sprawie: stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.298
Uchwała Nr XLV/ 357/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik614
Uchwała Nr XXIV/164/2017 w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego418
Uchwała Nr XXXIV/258/2013 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku694
Uchwała Nr XXXIV/259/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2013-2016717
Uchwała Nr XXXVII/265/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik341
Uchwała Nr XXXVIII/299/2010 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz planów miejscowych734
Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP87
Uchwała Nr I/ 6/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady590
Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik1557
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik 945
Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik804
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik626
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik296
Uchwała Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik1554
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik947
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik794
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik622
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudnik277
Uchwała Nr I/3/02 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik1535
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik936
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik787
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik598
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik283
Uchwała Nr I/4/02 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady1511
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik933
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik770
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik597
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady270
Uchwała Nr I/5/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady1528
Uchwała Nr I/5/06 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady939
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady794
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady482
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady582
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik283
Uchwała Nr I/6/06 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady923
Uchwała Nr I/6/10 w sprawie: wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady766
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady274
Uchwała Nr I/7/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006911
Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta375
Uchwała Nr I/8/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 918
Uchwała Nr II/09/06 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok938
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2007931
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014598
Uchwała Nr II/11/06 w sprawie podatku od środków transportowych 984
Uchwała Nr II/11/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010832
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik597
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa260
Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej925
Uchwała NR II/12/2014 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2015r.629
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik241
Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: określenia wysokości inkasa957
Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom611
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018257
Uchwała Nr II/14/06 w sprawie opłaty targowej 908
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu258
Uchwała Nr II/15/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta974
Uchwała Nr II/16/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy897
Uchwała Nr II/16a/06 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji928
Uchwała Nr II/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy2034
Uchwała Nr II/7/10 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2011: „2011- Rok wolontariatu”835
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej593
Uchwała Nr II/8/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/352/10 z dnia 27.10.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii808
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 listopada w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady247
Uchwała Nr II/9/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta903
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta686
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 260
Uchwała Nr III/10/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku1342
Uchwała Nr III/11/02 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 20031331
Uchwała Nr III/12/02 w sprawie opłaty targowej na 2003 rok1359
Uchwała Nr III/12/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej796
Uchwała Nr III/13/02 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej1387
Uchwała Nr III/13/10 w sprawie zatwierdzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2010-2013”825
Uchwała Nr III/14/02 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej1351
Uchwała Nr III/14/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr I studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik640
Uchwała Nr III/15/02 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków1355
Uchwała Nr III/15/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010788
Uchwała Nr III/15/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik 640
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej265
Uchwała Nr III/16/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej1290
Uchwała Nr III/16/10 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010823
Uchwała Nr III/16/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik628
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023247
Uchwała Nr III/17/02 w sprawie odwołania Seketarza Gminy1352
Uchwała Nr III/17/06 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik920
Uchwała Nr III/17/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010777
Uchwała Nr III/17/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015601
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.246
Uchwała Nr III/18/02 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/99 z dnia 29 października 1999r.1303
Uchwała Nr III/18/06 w sprawie odwołania sekretarza gminy948
Uchwała Nr III/18/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu585
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik283
Uchwała Nr III/19/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/ 94 /03 z dnia 30 października 2003r.890
Uchwała Nr III/19/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022841
Uchwała Nr III/19/2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa608
Uchwała Nr III/20/10 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2011791
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik262
Uchwała Nr III/21/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu800
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018256
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu261
Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego291
Uchwała Nr III/7/02 w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok1333
Uchwała Nr III/8/02 w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym1342
Uchwała Nr III/9/02 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym1289
Uchwała Nr IV/........../2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/325/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik349
Uchwała Nr IV/19/02 - Uchwała budżetowa na rok 20031456
Uchwała Nr IV/20/02 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Rudnik1432
Uchwała Nr IV/20/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej870
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”618
Uchwała Nr IV/21/02 w sprawie postępowania o zamówienia publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Rudnik1479
Uchwała Nr IV/21/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu880
Uchwała NR IV/21/2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów603
Uchwała Nr IV/22/02 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rudnik1461
Uchwała Nr IV/22/06 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów851
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów829
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik599
Uchwała Nr IV/23/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1442
Uchwała Nr IV/23/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Gminy Rudnik z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa.874
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015603
Uchwała Nr IV/24/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXI/221 z dnia 28.12.2001 roku1423
Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii892
Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023232
Uchwała Nr IV/25/02 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/244/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 10 października 2002r. w sprawie ustalenia opłat za wodę1397
Uchwała Nr IV/25/06 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik892
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/342/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików791
Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 pn.: "Szanujmy przeszłość, budujmy przyszłość"298
Uchwała Nr IV/26/02 w sprawie zmian w uchwałach Nr: III/7/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie podatku od nieruchomości na 2003r., Nr III/14/02 Rady Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejj1447
Uchwała Nr IV/26/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006848
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011750
Uchwała Nr IV/26/2019 w sprawie zm. uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii240
Uchwała Nr IV/27/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku1405
Uchwała Nr IV/27/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006841
Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy” w ramach Priorytetu IX. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 836
Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rudnik dla szkół publicznych oraz niepublicznych, których organem rejestrującym jest Gmina Rudnik251
Uchwała Nr IV/28/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2007983
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022819
Uchwała Nr IV/28/2019 w sprawie zm. uchwały Nr XXXIX/325/2010 Rady Gminy rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik249
Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica268
Uchwała Nr IV/30/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy244
uchwała Nr IV/31/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy302
Uchwała NR IX/45/2015 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2015/2016500
UCHWAŁA Nr IX/46/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2016: „Łączy nas Odra”505
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik509
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015487
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach wieloletniego rządowego programu pn.„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 477
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie wyboru ławników504
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik764
Uchwała Nr IX/61/07 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego komisji doraźnej Rady Gminy Rudnik858
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski767
Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie zatwierdzenia finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2006r.829
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego813
Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2006829
Uchwała NR IX/63/2011 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 801
Uchwała Nr IX/64/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Rudniku830
Uchwała Nr IX/64/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XXX/290/05 z dnia 28 września 2005r.814
Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy820
Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.773
Uchwała Nr IX/66/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków842
Uchwała Nr IX/66/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok809
Uchwała Nr IX/67/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu750
Uchwała Nr IX/67/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022750
Uchwała Nr IX/68/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Rudnik855
Uchwała Nr IX/68/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011801
Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia827
Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rudnik175
Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007834
Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik177
Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019164
Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Rudnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku188
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP183
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania oraz zakupu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu169
Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej179
Uchwała Nr IX/78/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok1137
Uchwała Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej "Brzozówka" w Gminie Rudnik1142
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik630
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap IV”564
Uchwała Nr V/28/03 - powołanie Sekretarza Gminy Rudnik1364
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik570
Uchwała Nr V/29/03 - upoważnienie Wójta Gminy do bezprzetargowej sprzedaży mienia komunalnego1303
Uchwała Nr V/29/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych849
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015586
Uchwała Nr V/30/03 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do wydawania decyzji administracyjnych1310
Uchwała NR V/30/07 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6911
Uchwała Nr V/30/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004r.820
Uchwała Nr V/31/03 - zmiana uchwały Nr XXXVI/184/98 Rady Gminy Rudnik z dnia 16.06.1998 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa1258
Uchwała Nr V/31/07 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik870
Uchwała Nr V/31/11 w sprawie zatwierdzenia zmian uchwały Nr XXXIX/324/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. - Planu Odnowy Miejscowości Gamów stanowiącym załącznik do tej uchwały 860
Uchwała Nr V/32/03 w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny w Rudniku1201
Uchwała Nr V/32/07 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w celu ustalenia warunków współpracy przy realizacji programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin 854
Uchwała Nr V/32/11 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii. 825
Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023243
Uchwała Nr V/33/03 - wystąpienie ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów1157
Uchwała Nr V/33/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 867
Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 – 2021213
Uchwała nr V/34/03 - sprzedaż udziałów Grupy Kapitałowej GZE S.A.1238
Uchwała Nr V/34/07 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2007846
Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków229
Uchwała Nr V/35/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1167
Uchwała Nr V/35/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007897
Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2019 roku”258
Uchwała Nr V/36/03 - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1182
Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie zbycia nieruchomości224
Uchwała Nr V/37/03 - zmiana w budżecie na rok 2003 dot. przeznaczenia środków na usuwanie barier architektonicznych przy ośrodkach zdrowia1097
Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik242
Uchwała Nr V/38/03 w sprawie nawiązania wspołpracy z niemiecka gminą z okręgu Markischer Kreis1116
Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik235
Uchwała Nr V/39/03 - przyjecie rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik1142
Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019279
Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej SPZLA w Rudniku224
Uchwała Nr VI/ 40/2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy772
Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Rudnik w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2014532
Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2014r. 584
Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków586
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015551
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki769
Uchwała Nr VI/35/2011 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S”756
Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 lutego 2007 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Rudnik818
Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik845
Uchwała Nr VI/37/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011786
Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik850
Uchwała Nr VI/38/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022762
Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 825
Uchwała Nr VI/39/2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy713
Uchwała Nr VI/40/03 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/6/02 z dnia 22 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy1088
Uchwała NR VI/40/07 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego zam. Racibórz858
Uchwała Nr VI/41/03 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr V/19/02 z z dnia 30 grudnia 2002 roku1144
Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice w języku mniejszości. 834
Uchwała Nr VI/41/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”761
Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie zmian w Statycie Gminy Rudnik210
Uchwała Nr VI/42/03 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik1068
Uchwała Nr VI/42/07 w sprawie wpisania Gminy Rudnik do Rejestru Gmin na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej827
Uchwała Nr VI/42/2011w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Mirosława Pruszyńskiego756
Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy215
Uchwała Nr VI/43/03 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Norberta Parys1105
Uchwała Nr VI/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 819
Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy235
Uchwała Nr VI/44/03 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik1080
Uchwała Nr VI/44/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany 809
Uchwała Nr VI/45/03 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatyrojnego w Rudniku1076
Uchwała Nr VI/45/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2007 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 820
Uchwała Nr VI/46/03 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych1049
Uchwała Nr VI/46/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007799
Uchwała Nr VI/47/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków1065
Uchwała Nr VI/47/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do przejęcia opieki nad grobami wojennymi 817
Uchwała Nr VI/48/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego1077
Uchwała Nr VI/48/07 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik809
Uchwała Nr VI/49/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego1123
Uchwała Nr VI/49/07 w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rudnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie865
Uchwała Nr VI/50/03 w sprawie kupna nieruchomości1010
Uchwała Nr VI/51/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości na majątek \"Parafialne Towarzystwo Oświatowe Gamów\"1066
Uchwała Nr VI/52/03 w sprawia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych1057
Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok598
Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.603
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015572
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu613
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu588
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara652
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik, zmienionej uchwałą Nr XXIX/232/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r.771
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca, zmienionej uchwałą Nr XXIX/231/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.06.2009r. 791
Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji218
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\"1423
Uchwała Nr VII/45/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji204
UCHWAŁA NR VII/46/2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom245
Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie oddania w najem nieruchomości236
Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011804
Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie zbycia nieruchomości217
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik 213
Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2006 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tego tytułu878
Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik209
Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik907
Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019210
Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego zam. Jastrzębie909
Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie"224
Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz w sprawie absolutoriun dla Wójta Gminy Rudnik1158
Uchwała Nr VII/53/07 w sprawie utraty mocy uchwały Nr III/13/02 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej868
Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"228
Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudnik1128
Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.:„Przebudowa drogi DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”211
Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rudnik1122
Uchwała Nr VII/56/03 w sprawie zatwierdzenia \"Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza Gminy Rudnik\"1141
Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie przystąpienia do programu obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza polegającym na zastosowaniu źródeł ciepła opalanych węglem1112
Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach1071
Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 20031062
Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcącyh w Szonowicach1075
Uchwała Nr VII/61/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku1083
Uchwała Nr VII/62/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach1055
Uchwała Nr VII/63/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brzeźnicy1091
Uchwała Nr VII/64/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tomulla zam. Łubowice1118
Uchwała Nr VII/65/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego1088
Uchwała Nr VII/66/03 w sprawie odwołania Pana Antoniego Strzeduły z członka Komisji Rewizyjnej1069
Uchwała Nr VII/67/03 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej1051
Uchwała NR VIII/41/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg548
Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników548
Uchwała NR VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.597
Uchwała NR VIII/44/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 561
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2010r. 755
Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2010794
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Rudnik należącej do aglomeracji Racibórz788
Uchwała NR VIII/53/2011 w sprawie szczegółowych zasad określenia rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 789
Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji785
Uchwała NR VIII/54/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/350/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.10.2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok 775
Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin816
Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022781
Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik200
Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik782
Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011784
Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorzadu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018204
Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007802
Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Śląskiego758
uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2018r.184
Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego739
Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”770
uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2018r.206
Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Jastrzębiu 776
Uchwała Nr VIII/59/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Modernizacje i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik”763
Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudnik204
Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rudniku i Gimnazjum w Rudniku751
uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik223
Uchwała nr VIII/61/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik212
Uchwała nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019207
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 z dnia 30.05.2019r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej208
Uchwała Nr VIII/64/2019 w spr. zmiany Uchwały Nr VII/54/2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania "Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"221
Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie nabycia nieruchomości241
Uchwała Nr VIII/68/03 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową1154
Uchwała Nr VIII/69/03 w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych1132
Uchwała Nr VIII/70/03 w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych1192
Uchwała Nr VIII/71/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku1173
Uchwała Nr VIII/72/03 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej1189
Uchwała Nr VIII/73/03 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji1136
Uchwała Nr VIII/74/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego1128
Uchwała Nr VIII/75/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 20031128
Uchwała Nr VIII/76/03 w sprawie wprowadzenia wieloletnigo programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2003-20051124
Uchwała Nr VIII/77/03 w sprawie zaliczenia drogi transportu rolniczego \"Brzozówka\" do kategorii dróg gminnych1169
Uchwała Nr X/ 69/2011 w sprawie służebności 848
Uchwała NR X/52/2015 w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok576
Uchwała NR X/53/2015 w sprawie podatku od środków transportowych 622
Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego474
Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie ustanowienia służebności748
Uchwała Nr X/71/07 w sprawie: wyboru ławników.877
Uchwała Nr X/72/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 796
Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego811
Uchwała Nr X/73/07 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu.800
Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022734
Uchwała Nr X/74/07 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.810
Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011787
Uchwała Nr X/75/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych.800
Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – połączenie części historycznej z osiedlem”705
Uchwała Nr X/76/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.794
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z dnia 21.06.2011r. oraz pismo Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu z dnia 21.06.2011r.741
Uchwała Nr X/76/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej170
Uchwała Nr X/77/07 w sprawie: skargi Pana Grzegorza Filocha zam. Gamów.747
Uchwała Nr X/77/2019 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025".183
Uchwała Nr X/78/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku i sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.828
Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik171
Uchwała Nr X/79/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007.774
Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019177
Uchwała Nr X/80/03 w sprawie służebność gruntowa1159
Uchwała Nr X/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej161
Uchwała Nr X/81/03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30 lipca 2003 Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej „Brzozówka\" w gminie Rudnik1058
Uchwała Nr X/81/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2019r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „ Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie”.171
Uchwała Nr X/82/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości1031
Uchwała Nr X/83/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego1038
Uchwała Nr X/84/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości1066
Uchwała Nr X/85/03 w sprawie ustalenia wysokości stałej opłaty eksploatacyjnej 1057
Uchwała Nr X/86/03 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.1055
Uchwała Nr X/87/03 w sprawie postawienia w stan likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rudniku.1060
Uchwała Nr X/88/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok1038
Uchwała Nr X/89/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1009
Uchwała Nr X/90/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik1017
Uchwała Nr X/91/03 w sprawie propozycji przejęcia w zarząd dróg powiatowych 1104
Uchwała Nr XI/100/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tumulla zam. Łubowice ul. Łakowa 3 a.1128
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii485
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok”484
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 -2017467
Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 470
Uchwała NR XI/60/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków453
Uchwała NR XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 488
Uchwała NR XI/63/2015 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 436
Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pisma mieszkańca Modzurowa471
Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: wyboru ławników769
Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie ,,Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.750
Uchwała Nr XI/81/07 w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji.715
Uchwała Nr XI/82/07 w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok769
Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków751
Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie podatku od nieruchomości na 2020r.238
Uchwała Nr XI/83/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007740
Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011770
Uchwała Nr XI/83/2019 w sprawie podatku od środków transportowych na 2020r.154
Uchwała Nr XI/84/07 w sprawie przyjęcia „Stanowiska Rady Gminy Rudnik w sprawie podjęcia działań mających na celu ratowanie zabytków położonych na terenie Gminy”756
Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie przystąpienia do projektu „Przedszkole w Rudniku miejscem zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013740
Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania150
Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach miedzy Gminą Kobeřice a Gminą Rudnik773
Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rudnik153
Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa152
Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie nabycia nieruchomości173
Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu147
Uchwała Nr XI/89/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP150
Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik160
Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019145
Uchwała Nr XI/92/03 w sprawie powołania w skład osobowy Komisji.1126
Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie odpowiedzi na skargę.195
Uchwała Nr XI/93/03 w sprawie wyboru ławników1107
Uchwała Nr XI/94/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku.1097
Uchwała Nr XI/96/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach1064
Uchwała Nr XI/97/03 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Rudnik1052
Uchwała Nr XI/99/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego1060
Uchwała Nr XII /112/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Edukacja986
Uchwała Nr XII/100/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła143
Uchwała Nr XII/101/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok1034
Uchwała Nr XII/101/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminy udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik"168
Uchwała Nr XII/102/03 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2004997
uchwała Nr XII/102/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności265
Uchwała Nr XII/103/03 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 20041017
Uchwała Nr XII/103/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok172
Uchwała Nr XII/104/03 w sprawie podatku opłaty targowej na 2004 rok1000
Uchwała Nr XII/104/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik147
Uchwała Nr XII/105/03 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku”1015
uchwała nr XII/105/2019 z dnia 27.11.2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019142
Uchwała Nr XII/106/03 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Rudnik w latach 2004 – 20071025
uchwała Nr XII/106/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady gminy Rudnik z dnia 20.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego150
Uchwała Nr XII/107/03 w sprawie: przekazania w użytkowanie majątku gminy Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku1046
Uchwała Nr XII/108/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości1044
Uchwała Nr XII/109/03 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji o nazwie „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu”.1178
Uchwała Nr XII/110/03 w sprawie zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych1013
Uchwała Nr XII/111/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok1000
Uchwała Nr XII/113/03 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu.1034
Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej455
Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 25.11.2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków480
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 24.10.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku462
Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015438
Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik445
Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Programu Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik oraz pozyskania źródeł finansowych na realizację zadań określonych w przedmiotowym Programie467
Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/345/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice442
Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie440
Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łubowice474
Uchwała Nr XII/85/07 w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008697
Uchwała Nr XII/86/07 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr II/13/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.705
Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie podatku od środków transportowych 710
Uchwała Nr XII/88/07 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku714
Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/216/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009r. dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu743
Uchwała Nr XII/89/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku680
Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022744
Uchwała Nr XII/90/07 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Rudnik688
Uchwała Nr XII/90/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011804
Uchwała Nr XII/91/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 720
Uchwała Nr XII/92/07 w sprawie nabycia nieruchomości710
Uchwała Nr XII/93/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007688
Uchwała Nr XII/93/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik174
Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 728
Uchwała Nr XII/94/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik152
Uchwała Nr XII/95/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego700
Uchwała Nr XII/95/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.147
Uchwała nr XII/96/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy rudnik 151
Uchwała Nr XII/97/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany Statutu SPZLA w Rudniku143
Uchwała Nr XII/98/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2018 z dnia 26.09.2018r. dotyczącej stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego155
Uchwała Nr XII/99/2019 z dnia 27.11.2019r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii154
Uchwała Nr XIII/100/07 w sprawie przejęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej756
Uchwała Nr XIII/100/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022740
Uchwała Nr XIII/101/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007780
Uchwała Nr XIII/101/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011741
Uchwała Nr XIII/102/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 754
Uchwała Nr XIII/114/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok953
Uchwała Nr XIII/115/2003 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004954
Uchwała Nr XIII/116/03 w sprawie opłaty targowej na 2004 rok978
Uchwała Nr XIII/117/03 w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy967
Uchwała Nr XIII/118/03 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Rudnik1027
Uchwała Nr XIII/119/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/03 z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja978
Uchwała Nr XIII/120/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok988
Uchwała Nr XIII/121/03 w sprawie apelu o należyte zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Rudnik1013
Uchwała Nr XIII/75/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 - 2021NR XIII/75/2016546
Uchwała Nr XIII/76/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej461
Uchwała NR XIII/77/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik498
Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik477
Uchwała Nr XIII/79/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016484
Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu475
Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie wydania opinii do treści zweryfikowanej przez Marszałka Województwa Śląskiego propozycji planu aglomeracji Racibórz478
Uchwała Nr XIII/92/2011w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry770
UCHWAŁA Nr XIII/93/2011w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy ”753
Uchwała Nr XIII/94/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii769
Uchwała Nr XIII/96/07 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik 742
Uchwała Nr XIII/97/07 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych766
Uchwała Nr XIII/98/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik765
Uchwała Nr XIII/99/07 w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli757
Uchwała Nr XIV/102/2011 w sprawie zbycia nieruchomości759
Uchwała Nr XIV/103/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii717
Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie zbycia nieruchomości757
Uchwała Nr XIV/104/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007r. 701
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej763
Uchwała Nr XIV/105/07 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rudnik711
Uchwała Nr XIV/105/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022773
Uchwała Nr XIV/106/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej699
Uchwała Nr XIV/106/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011770
Uchwała Nr XIV/107/07 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2008 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej719
Uchwała Nr XIV/107/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik788
Uchwała Nr XIV/108/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007694
Uchwała Nr XIV/109/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007672
Uchwała NR XIV/109/2011 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2011/2012742
Uchwała Nr XIV/110/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2008748
Uchwała Nr XIV/110/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu747
Uchwała Nr XIV/111/07 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2007 r. 680
UCHWAŁA Nr XIV/111/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy 764
Uchwała Nr XIV/112/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu661
Uchwała Nr XIV/118/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2019/2020 129
Uchwała Nr XIV/119/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku114
Uchwała Nr XIV/120/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020112
uchwała Nr XIV/121/2020 w sprawie zbycia nieruchomości113
Uchwała Nr XIV/122/04 w sprawie uchwały budżetowej 2004955
Uchwała Nr XIV/122/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym128
Uchwała Nr XIV/123/04 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych1048
Uchwała Nr XIV/123/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020110
Uchwała Nr XIV/124/04 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”996
Uchwała Nr XIV/125/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004 – 2007 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.954
Uchwała Nr XIV/126/04 w sprawie przekazanie w użytkowanie oczyszczalni ścieków w Ponięcicach Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku997
Uchwała Nr XIV/127/04 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych fundowanych z budżetu gminy1035
Uchwała Nr XIV/128/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego1010
Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie zbycia nieruchomości478
Uchwała Nr XIV/83/2016 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”466
Uchwała Nr XIV/84/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Szonowice w języku mniejszościowym 465
Uchwała Nr XIV/85/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czerwięcice w języku mniejszościowym 464
Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ponięcice w języku mniejszościowym 459
Uchwała Nr XIV/87/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolędzin w języku mniejszościowym 436
Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Modzurów w języku mniejszościowym 439
Uchwała Nr XIV/89/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Jastrzębie w języku mniejszościowym 452
Uchwała Nr XIV/90/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku mniejszościowym 457
Uchwała Nr XIV/91/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Książęca w języku mniejszościowym 437
Uchwała Nr XIV/92/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grzegorzowice w języku mniejszościowym 425
Uchwała Nr XIV/93/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławików w języku mniejszościowym 742
Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lasaki w języku mniejszościowym 424
Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Strzybnik w języku mniejszościowym 457
Uchwała Nr XIV/96/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gamów w języku mniejszościowym 450
Uchwała Nr XIV/97/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rudnik w języku mniejszościowym 442
Uchwała Nr XIV/98/2016 w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sławienko w języku mniejszościowym 445
Uchwała Nr XIX/ 127/2016 w sprawie nabycia nieruchomości417
Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik411
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie zbycia nieruchomości400
Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik392
Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016385
Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu398
Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie nabycia nieruchomości399
Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku409
Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2011r. 741
Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2011728
Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022753
Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012710
Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie nabycia nieruchomości708
Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”726
Uchwała NR XIX/143/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku746
Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/146/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 778
Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 744
Uchwała Nr XIX/150/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008734
Uchwała Nr XIX/151/08 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" 722
Uchwała Nr XIX/152/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice739
Uchwała Nr XIX/153/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pana Janusza Lassak 717
Uchwała Nr XIX/162/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik65
Uchwała Nr XIX/163/2020 w sprawie wprowadzenia świadczenia na rzecz rodziny "Rudnicki bon żłobkowy" i określenia szczegółowych zasad przyznawania83
Uchwała Nr XIX/164/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik63
Uchwała Nr XIX/165/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi62
Uchwała Nr XIX/166/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku za 2019 rok62
Uchwała Nr XIX/167/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku73
Uchwała Nr XIX/168/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 roku 76
Uchwała Nr XIX/169/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/202178
Uchwała Nr XIX/170/2020 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik"68
Uchwała Nr XIX/171/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik"71
Uchwała Nr XIX/172/2020 w sprawie zbycia nieruchomości68
Uchwała Nr XIX/173/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2003r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową940
Uchwała Nr XIX/173/2020 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym70
Uchwała Nr XIX/174/04 w sprawie nabycia nieruchomości.990
uchwała Nr XIX/174/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik73
Uchwała Nr XIX/175/04 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego953
Uchwała Nr XIX/175/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 202072
Uchwała Nr XIX/176/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.974
Uchwała Nr XIX/176/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu65
Uchwała Nr XIX/177/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego965
Uchwała Nr XIX/177/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony70
Uchwała Nr XIX/178/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego961
Uchwała Nr XIX/178/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik66
Uchwała Nr XIX/178/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik67
Uchwała Nr XIX/179/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2004r. mieszkańcom zam. Strzybnik ul. Długa 4995
Uchwała Nr XIX/179/2020 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze70
Uchwała Nr XIX/180/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach950
Uchwała Nr XIX/181/04 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szonowicach939
Uchwała Nr XIX/182/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę962
Uchwała Nr XIX/183/04 w sprawie: szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik971
Uchwała Nr XIX/184/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok947
Uchwała Nr XIX/185/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą – Remont sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Modzurowie gmina Rudnik941
Uchwała Nr XIX/187/04 w sprawie służebności gruntowej933
Uchwała Nr XIX/188/04 w sprawie służebności gruntowej.959
UCHWAŁA NR XL/278/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych299
UCHWAŁA NR XL/279/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudnik 288
Uchwała Nr XL/281/2018 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli , zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik321
Uchwała Nr XL/282/2018 w sprawie zbycia nieruchomości346
Uchwała Nr XL/283/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018300
Uchwała Nr XL/284/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik302
Uchwała Nr XL/285/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik”292
Uchwała Nr XL/315/2014 w sprawie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy648
Uchwała Nr XL/316/2014 w sprawie zbycia nieruchomości663
Uchwała NR XL/317/2014 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku634
Uchwała Nr XL/318/2014 w sprawie: skargi Pani Iwony Fojcik zam. Modzurów677
Uchwała Nr XL/319/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik637
Uchwała Nr XL/320/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014660
Uchwała Nr XL/321/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu670
Uchwała Nr XL/330/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Nefrologicznej632
Uchwała NR XL/331/10 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych przez Gminę Rudnik659
Uchwała Nr XL/332/10 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/320/10 z dnia 26 maja 2010r. Rady Gminy Rudnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu693
Uchwała Nr XL/333/10 w sprawie: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa680
Uchwała Nr XL/334/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010712
Uchwała Nr XL/335/10 w sprawie: przekazania skargi Pana Piotra Rybka zam. w Rudniku661
Uchwała Nr XL/402/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 - „Wspólna Gmina 2007”836
Uchwała Nr XL/403/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 825
Uchwała Nr XL/404/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006829
Uchwała Nr XLI/286/2018 w sprawie podatku od nieruchomości na 2019r.293
Uchwała Nr XLI/287/2018 w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok277
Uchwała Nr XLI/288/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Brzeźnica287
Uchwała Nr XLI/289/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Rudnik obejmującej obszar położony w sołectwie Grzegorzowice286
Uchwała Nr XLI/290/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik288
Uchwała Nr XLI/291/2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 pn.: „Szanujmy przeszłość, budujmy przyszłość”282
Uchwała NR XLI/322/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej720
Uchwała NR XLI/323/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej667
Uchwała Nr XLI/324/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2013634
Uchwała Nr XLI/325/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2013r. 649
Uchwała Nr XLI/326/2014 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków644
Uchwała Nr XLI/327/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik644
Uchwała Nr XLI/328/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu647
Uchwała Nr XLI/336/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.689
Uchwała Nr XLI/338/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/327/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010701
Uchwała Nr XLI/339/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/334/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010697
Uchwała Nr XLI/340/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010680
Uchwała Nr XLI/341/10 w sprawie dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Policji703
Uchwała Nr XLI/342/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sławików683
Uchwała Nr XLII/329/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok643
Uchwała Nr XLII/330/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.645
Uchwała Nr XLII/331/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 646
Uchwała Nr XLII/332/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu629
Uchwała Nr XLII/333/2014 w sprawie służebności 641
Uchwała Nr XLII/334/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik658
Uchwała Nr XLII/335/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014649
Uchwała Nr XLII/336/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej655
Uchwała Nr XLII/337/2014 w sprawie służebności 639
Uchwała Nr XLII/343/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków635
Uchwała Nr XLII/344/10 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej632
Uchwała Nr XLII/345/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Grzegorzowice637
Uchwała NR XLII/346/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo PKS w Raciborzu sp. z o.o.662
Uchwała Nr XLII/347/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/340/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 01 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010628
Uchwała Nr XLII/348/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010640
Uchwała Nr XLII/349/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/276/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach634
Uchwała NR XLIII/338/2014 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2014/2015671
Uchwała Nr XLIII/340/2014 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego664
Uchwała Nr XLIII/342/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik648
Uchwała Nr XLIII/343/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014666
Uchwała Nr XLIII/352/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii657
Uchwała Nr XLIII/353/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010683
Uchwała NR XLIV/344/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok633
Uchwała NR XLIV/345/2014 w sprawie podatku od środków transportowych 580
Uchwała NR XLIV/346/2014 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków612
Uchwała Nr XLIV/347/2014 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom586
Uchwała NR XLIV/348/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny705
Uchwała NR XLIV/349/2014 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej579
Uchwała Nr XLIV/351/2014 w sprawie nabycia nieruchomości580
Uchwała Nr XLIV/352/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik563
Uchwała Nr XLIV/353/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014564
Uchwała Nr XLIV/354/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/304/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu583
Uchwała Nr XLIV/355/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/353/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010602
Uchwała Nr XLIV/356/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010675
UCHWAŁA Nr XLV/355/2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2015: „Samorządni lokalnie 2015”594
Uchwała Nr XLV/356/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii611
Uchwała Nr XLV/358/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik613
Uchwała Nr XLV/359/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik593
Uchwała Nr XLV/360/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014589
Uchwała NR XV/100/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik496
Uchwała NR XV/101/2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rudnik476
Uchwała Nr XV/102/2016 w sprawie: skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku474
Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik460
Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016466
Uchwała Nr XV/113/08 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji731
Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik741
Uchwała Nr XV/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości750
Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Wodociągu i Usług Komunalnych w Rudniku763
Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie nabycia nieruchomości757
Uchwała NR XV/116/08 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego na działalność Wójta Gminy Rudnik754
Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości747
Uchwała Nr XV/117/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice730
Uchwała NR XV/117/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 820
Uchwała Nr XV/118/08 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2008744
Uchwała Nr XV/118/2012 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.781
Uchwała Nr XV/119/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008770
Uchwała Nr XV/119/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego743
Uchwała Nr XV/120/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”731
Uchwała Nr XV/129/04 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach1031
Uchwała Nr XV/130/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 61057
Uchwała Nr XV/131/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowie ul. Żabnik 61023
Uchwała Nr XV/99/2016 w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach458
Uchwała NR XVI/105/2016 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik455
Uchwała Nr XVI/106/2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik 480
Uchwała Nr XVI/107/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2015477
Uchwała Nr XVI/108/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2015r. 429
Uchwała Nr XVI/109/2016 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku466
Uchwała Nr XVI/110/2016 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków428
Uchwała Nr XVI/111/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016456
Uchwała Nr XVI/112/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu439
Uchwała Nr XVI/120/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/110/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku744
Uchwała Nr XVI/121/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 lutego 2008 roku 754
Uchwała NR XVI/121/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym754
Uchwała Nr XVI/122/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008753
Uchwała Nr XVI/122/2012 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Józefowi Pater720
Uchwała Nr XVI/123/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego 755
Uchwała Nr XVI/124/08 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego732
Uchwała Nr XVI/125/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu752
Uchwała Nr XVI/126/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu731
Uchwała Nr XVI/149/04 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i utworzenia instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku1006
Uchwała Nr XVI/150/04 w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku987
Uchwała Nr XVI/151/04 w sprawie nabycia nieruchomości989
Uchwała Nr XVI/152/04 w sprawie nabycia nieruchomości956
Uchwała Nr XVI/153/04 w sprawie nabycia nieruchomości954
Uchwała Nr XVI/154/04 w sprawie nabycia nieruchomości942
Uchwała Nr XVI/155/04 w sprawie nabycia nieruchomości944
Uchwała Nr XVI/156/04 w sprawie: zgłoszenia kandydata z Gminy Rudnik na członka Rejonowej Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego1015
Uchwała Nr XVI/158/04 w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. stypendiów966
Uchwała Nr XVI/159/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok978
Uchwała Nr XVI/160/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa sali sportowej w Rudniku1015
Uchwała Nr XVI/161/04 w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego1028
Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok434
Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.470
Uchwała Nr XVII/115/2016 w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”494
Uchwała NR XVII/116/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik 464
Uchwała NR XVII/117/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe482
Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi474
Uchwała NR XVII/119/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku485
Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016463
Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice473
Uchwała Nr XVII/122/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik461
Uchwała Nr XVII/123/2012 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik” 724
Uchwała Nr XVII/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki726
Uchwała Nr XVII/126/2012 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik759
Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie stanowiska Rady Gminy Rudnik dotyczącego III etapu obwałowania rzeki Odry.642
Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Rudniku754
Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2007 rok oraz712
Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Szkoła VIP-ów – wykorzystująca informatykę praktycznie” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013776
Uchwała Nr XVII/129/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008725
Uchwała Nr XVII/132/08 w sprawie: zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik664
Uchwała Nr XVII/133/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/398/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 września 2006r. 678
Uchwała Nr XVII/134/08 w sprawie nabycia nieruchomości676
Uchwała Nr XVII/135/08 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji637
Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie: przekazania skargi Pana Janusza Lassak 656
Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie: przekazania wniosku Pana Janusza Lassak o udostępnienie informacji publicznej674
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok996
Uchwała Nr XVII/162/04 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok1302
Uchwała NR XVIII/123/2016 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017421
Uchwała Nr XVIII/124/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik419
Uchwała Nr XVIII/125/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016433
Uchwała Nr XVIII/131/2012 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik839
Uchwała Nr XVIII/132/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022746
Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012706
Uchwała Nr XVIII/134/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części zachodniej765
Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszarów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik pod lokalizację elektrowni wiatrowych, położonych w części północnej718
Uchwała Nr XVIII/138/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2007r. 724
Uchwała Nr XVIII/139/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik740
Uchwała Nr XVIII/140/08 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 04.12.2006r. 745
Uchwała Nr XVIII/141/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice745
Uchwała Nr XVIII/142/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice731
Uchwała Nr XVIII/143/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/132/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wydzierżawiania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rudnik745
Uchwała Nr XVIII/144/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008743
Uchwała Nr XVIII/145/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/08 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu722
Uchwała Nr XVIII/146/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 766
Uchwała Nr XVIII/163/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik1020
Uchwała Nr XVIII/164/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 61018
Uchwała Nr XVIII/165/04 w sprawie skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 61008
Uchwała Nr XVIII/166/04 w sprawie budowy Zbiornika „Racibórz Dolny”1004
Uchwała Nr XVIII/167/04 w sprawie: zatwierdzenia \\"Programu ochrony środowiska Gminy Rudnik\\"1043
Uchwała Nr XVIII/169/04 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych1042
Uchwała Nr XVIII/171/04 w sprawie poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia1020
Uchwała Nr XVIII/172/04 w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2004 – 2015”1074
UCHWAŁA Nr XX/134/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 pn.: „Szanujmy przeszłość”400
Uchwała NR XX/135/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania411
Uchwała NR XX/136/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok530
Uchwała NR XX/137/2016 w sprawie podatku od środków transportowych 395
Uchwała NR XX/138/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny432
Uchwała NR XX/139/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej401
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016399
Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego753
Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie nabycia nieruchomości w Brzeźnicy781
Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie zbycia nieruchomości 727
Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022755
Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012726
UCHWAŁA Nr XX/151/2012 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jerzego w Sławikowie na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła713
Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok738
Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.713
Uchwała Nr XX/154/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości740
Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego728
Uchwała Nr XX/155 /08 w sprawie sprzedaży nieruchomości725
Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia754
Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice717
Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej 737
Uchwała Nr XX/160/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008701
Uchwała Nr XX/161/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2007 roku732
Uchwała Nr XX/162/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice683
Uchwała Nr XX/189/04 w sprawie planu rozwoju lokalnego Gminy Rudnik na lata 2004-2006985
Uchwała Nr XX/191/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Rudnikudnik z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sprawie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych1051
Uchwała Nr XX/192/04 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową drogi, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg1043
Uchwała Nr XX/193/04 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego997
Uchwała Nr XX/194/04 w sprawie: skargi Pana Mirosława Pruszyńskiego i Pani Krystyny Broll-Pruszyńskiej zam. Jastrzębie ul. Raciborska 351021
Uchwała Nr XX/195/04 w sprawie: udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 61005
Uchwała Nr XX/196/04 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia979
Uchwała Nr XX/197/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Rudnik997
Uchwała Nr XX/198/04 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu1062
Uchwała Nr XX/199/04 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XIV/122/04 z dnia 28 stycznia na 2004 rok1044
Uchwała Nr XXI/141/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości410
Uchwała Nr XXI/142/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości370
Uchwała Nr XXI/143/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości412
Uchwała NR XXI/144/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok”388
Uchwała Nr XXI/145/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii376
Uchwała Nr XXI/146/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla terenów wyznaczonych pod zbiorniki małej retencji.428
Uchwała Nr XXI/155/2012 w sprawie: przyjęcia realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013805
Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Rudnik oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych705
Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008733
Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik685
Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 675
Uchwała Nr XXI/200/04 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku1428
Uchwała Nr XXII/148/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016399
Uchwała Nr XXII/149/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik401
Uchwała Nr XXII/150/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik402
Uchwała NR XXII/151/2016 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2017r.466
Uchwała Nr XXII/152/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/298/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie393
Uchwała Nr XXII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu402
Uchwała Nr XXII/155/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu396
Uchwała NR XXII/156/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku754
Uchwała Nr XXII/157/2012 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku754
Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie: przedstawienia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia735
Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Raciborskiego731
Uchwała Nr XXII/160/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022771
Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012746
Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP707
Uchwała Nr XXII/167/08 w sprawie podatku od środków transportowych 745
Uchwała Nr XXII/168/08 w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok756
Uchwała Nr XXII/170/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną757
Uchwała Nr XXII/171/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii737
Uchwała Nr XXII/172/08 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2009: „Zobaczyć innych, pokazać nas – 2009” 708
Uchwała Nr XXII/173/08 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” 721
Uchwała Nr XXII/174/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008715
Uchwała Nr XXII/201/04 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik994
Uchwała Nr XXII/202/04 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy964
Uchwała Nr XXII/203/04 w sprawie utworzenia środków specjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku1014
Uchwała Nr XXII/204/04 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji ds. stypendiów920
Uchwała Nr XXII/205/04 w sprawie aneksu do Porozumienia Międzygminnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciborzu”933
Uchwała Nr XXII/206/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok914
Uchwała Nr XXII/207/04 w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku998
Uchwała Nr XXII/208/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6954
Uchwała Nr XXII/209/04 w sprawie apelu o uzyskaniu zadeklarowanych środków do realizacji III Etapu obwałowania lewej strony Odry na terenie gminy Rudnik919
Uchwała Nr XXII/210/04 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku892
Uchwała Nr XXIII/156/2017 w sprawie nabycia nieruchomości414
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXI/141/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/127/2016 z dnia 28 września 2016r.w sprawie nabycia nieruchomości402
Uchwała NR XXIII/158/2017 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik 417
Uchwała nr XXIII/159/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2016 - 2023375
Uchwała Nr XXIII/160/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik387
Uchwała Nr XXIII/161/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017389
Uchwała Nr XXIII/162/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu395
Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków733
UCHWAŁA NR XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze831
Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z wynajmu sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Rudnik739
Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022709
Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012732
Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie przystąpienia do projektu „Imprinting ICT w szkole WIP-ów (Wykorzystujących Informatykę Praktycznie)”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki734
Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie służebności 732
Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 662
Uchwała Nr XXIII/176/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik701
Uchwała Nr XXIII/177/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Grzegorzowice” 636
Uchwała Nr XXIII/178/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną692
Uchwała Nr XXIII/179/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008680
Uchwała Nr XXIII/211/04 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok929
Uchwała Nr XXIII/212/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok927
Uchwała Nr XXIII/213/04 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami Gminy Rudnik”951
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe 368
Uchwała Nr XXIV/165/2017 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szonowice399
Uchwała NR XXIV/170/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych858
Uchwała NR XXIV/171/2012 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskankie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudnik725
Uchwała Nr XXIV/172/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 778
Uchwała Nr XXIV/173/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 734
Uchwała NR XXIV/174/2012 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku724
Uchwała Nr XXIV/175/2012 w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego734
Uchwała NR XXIV/176/2012 w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok800
Uchwała NR XXIV/177/2012 w sprawie podatku od środków transportowych 710
Uchwała Nr XXIV/178/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022707
Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012706
Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych714
Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości i sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego661
Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej674
Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca669
Uchwała Nr XXIV/185/08 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik676
Uchwała Nr XXIV/186/08 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.693
Uchwała Nr XXIV/187/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik669
Uchwała Nr XXIV/188/08 sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XIX /183/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik662
Uchwała Nr XXIV/189/08 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej672
Uchwała Nr XXIV/190/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008671
Uchwała Nr XXIV/191/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008700
Uchwała Nr XXIV/192/08 w sprawie: przekazania pisma Pana Stanisława Janika673
Uchwała Nr XXIV/193/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2009925
Uchwała Nr XXIV/214/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych924
Uchwała Nr XXIV/215/04 - Uchwała Budżetowa na rok 20051012
Uchwała Nr XXIV/216/04 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2004 rok935
Uchwała Nr XXIV/217/04 w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady929
Uchwała Nr XXIV/218/04 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudnik1024
Uchwała Nr XXIV/219/04 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6934
Uchwała Nr XXIV/220/04 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 – „Wspólna Gmina”939
Uchwała Nr XXIV/221/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/200/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 1 września 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku964
Uchwała Nr XXIX/206/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017356
Uchwała Nr XXIX/207/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie nabycia nieruchomości387
Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki745
Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021736
Uchwała Nr XXIX/211/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013748
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu pożarniczego753
Uchwała Nr XXIX/213/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu720
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/301/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik.749
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rudnik881
Uchwała Nr XXIX/228/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych676
Uchwała Nr XXIX/229/09 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania645
Uchwała Nr XXIX/230/09 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.631
Uchwała Nr XXIX/231/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/184/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca711
Uchwała Nr XXIX/232/09 w sprawie zmiany uchwały XXIV/185/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Strzybnik700
Uchwała Nr XXIX/233/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki599
Uchwała Nr XXIX/234/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich wypłacania.727
Uchwała Nr XXIX/235/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2008r. 592
Uchwała Nr XXIX/236/09 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania630
Uchwała Nr XXIX/237/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009625
Uchwała Nr XXIX/238/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu622
Uchwała Nr XXIX/278/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego935
Uchwała Nr XXIX/279/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok901
Uchwała Nr XXIX/280/05 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy923
Uchwała Nr XXIX/281/05 w sprawie powołania Skarbnika Gminy947
Uchwała Nr XXIX/282/05 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.918
Uchwała Nr XXIX/283/05 w sprawie sprawienia pogrzebu osobom tego potrzebującym przez gminę Rudnik909
Uchwała Nr XXIX/284/05 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy876
Uchwała Nr XXIX/285/05 w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków861
Uchwała Nr XXIX/286/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, ustalania odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat895
Uchwała Nr XXIX/287/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej942
Uchwała NR XXV/167/2017 w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 350
Uchwała NR XXV/168/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 363
Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie nabycia nieruchomości396
Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”377
Uchwała Nr XXV/171/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik381
Uchwała Nr XXV/172/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017395
Uchwała NR XXV/173/2017 w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 534
Uchwała NR XXV/174/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe 373
Uchwała Nr XXV/175/2017 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach326
Uchwała Nr XXV/176/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu350
Uchwała Nr XXV/180/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii751
Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie: przyjęcia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 pn. „Po Radosne Macierzyństwo”.780
Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2013: „2013 - Szukamy liderów ”745
Uchwała NR XXV/184/2012 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013768
Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie: skargi Stowarzyszenia Zwyczajnego „Ulica Sylwestra”737
Uchwała NR XXV/188/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.2069
Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012766
Uchwała Nr XXV/194/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009724
Uchwała Nr XXV/195/09 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony681
Uchwała Nr XXV/196/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości 758
Uchwała Nr XXV/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu734
Uchwała Nr XXV/198/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009773
Uchwała Nr XXV/199/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu731
Uchwała Nr XXV/200/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"730
Uchwała Nr XXV/201/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\"717
Uchwała Nr XXV/222/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach898
Uchwała Nr XXV/223/05 w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych950
Uchwała Nr XXV/224/05 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach917
Uchwała Nr XXV/225/05 w sprawie określenia wysokości inkasa894
Uchwała Nr XXV/226/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom871
Uchwała Nr XXV/227/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik906
Uchwała Nr XXV/228/05 w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik913
Uchwała Nr XXV/229/05 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik873
Uchwała Nr XXV/230/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik936
Uchwała Nr XXV/231/05 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Rudnik dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik861
Uchwała Nr XXV/232/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku889
Uchwała Nr XXV/233/05 w sprawie petycji do Wojewody Śląskiego870
Uchwała Nr XXV/234/05 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych920
Uchwała Nr XXV/235/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”848
Uchwała Nr XXV/236/05 w sprawie zapewnienia dzieciom z Szonowic, Modzurowa i Ponięcic 907
Uchwała Nr XXVI /240/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok943
Uchwała Nr XXVI/177/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”368
Uchwała NR XXVI/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 379
Uchwała NR XXVI/179/2017 w sprawie skargi mieszkańca Rudnika na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku378
Uchwała Nr XXVI/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla dwóch obszarów położonych w sołectwach Brzeźnica i Grzegorzowice360
Uchwała Nr XXVI/181/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu369
Uchwała Nr XXVI/182/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017384
Uchwała Nr XXVI/183/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik343
Uchwała NR XXVI/184/2017 w sprawie petycji dotyczącej wsparcia działań na rzecz budowy obwodnicy miejscowości Szonowice359
Uchwała NR XXVI/185/2017 w sprawie petycji dotyczącej przejęcia kompleksu parkowo-pałacowego w Szonowicach360
Uchwała NR XXVI/186/2017 w sprawie petycji dotyczącej dofinansowania programu usuwania azbestu 362
Uchwała Nr XXVI/190/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej786
Uchwała Nr XXVI/192/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012761
Uchwała Nr XXVI/193/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik762
Uchwała Nr XXVI/202/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Tacy sami – rozwój kompetencji na rynku pracy jako antidotum dla wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Rudnik”649
Uchwała Nr XXVI/203/09 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „Filary wiedzy i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego świata z perspektywy mieszkańca gminy Rudnik”696
Uchwała Nr XXVI/204/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu689
Uchwała Nr XXVI/205/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/198/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009644
Uchwała Nr XXVI/206/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/195/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11.02.2009r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony655
Uchwała Nr XXVI/207/09 w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej637
Uchwała Nr XXVI/208/09 w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom663
Uchwała Nr XXVI/209/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości696
Uchwała Nr XXVI/210/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Jerzemu Ruskowi647
Uchwała Nr XXVI/211/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Leonardowi Wochnikowi652
Uchwała Nr XXVI/212/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik730
Uchwała Nr XXVI/213/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik625
Uchwała Nr XXVI/214/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady696
Uchwała Nr XXVI/215/09 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Rudnik Nr I/5/06 z dnia 27.11.2006r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych stałych Komisji Rady639
Uchwała Nr XXVI/216/09 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.709
Uchwała Nr XXVI/217/09 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”644
Uchwała Nr XXVI/218/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009650
Uchwała Nr XXVI/219/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku”646
Uchwała Nr XXVI/237/05 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowego określenia rodzaju miejscowości Dolędzin983
Uchwała Nr XXVI/238/05 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Cisza969
Uchwała Nr XXVI/239/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik996
Uchwała NR XXVI/241/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 61016
Uchwała Nr XXVII/ 224/09 w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozostawienia siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu647
Uchwała Nr XXVII/187/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok364
Uchwała Nr XXVII/188/2017w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r.363
Uchwała Nr XXVII/189/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za rok 2016 365
Uchwała Nr XXVII/190/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2016350
Uchwała Nr XXVII/191/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków366
Uchwała NR XXVII/192/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 372
Uchwała Nr XXVII/193/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”390
Uchwała Nr XXVII/194/2017w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik362
Uchwała Nr XXVII/195/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017367
Uchwała NR XXVII/196 /2017 w sprawie petycji dotyczącej przekazania środków z nadwyżki budżetowej na modernizację i asfaltowanie dróg gruntowych i tłuczniowych na osiedlu Cisza w Rudniku 354
Uchwała Nr XXVII/220/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok712
Uchwała Nr XXVII/222/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości683
Uchwała Nr XXVII/223/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości702
Uchwała Nr XXVII/225/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009699
Uchwała Nr XXVII/242/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik.933
Uchwała Nr XXVII/243/05 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szonowicach.936
Uchwała Nr XXVII/244/05 w sprawie likwidacji Gimnazjum w Szonowicach.903
Uchwała Nr XXVII/245/05 w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Szonowicach902
Uchwała Nr XXVII/246/05 w sprawie utworzenia Oddziału Zamiejscowego Przedszkola w Rudniku1124
Uchwała Nr XXVII/247/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia oferty w konkursie na zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego”905
Uchwała Nr XXVII/248/05 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku poprzez likwidację poradni stomatologicznych: w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rudniku, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Łubowicach i w Punkcie lekarskim w Szonowicach.867
Uchwała Nr XXVII/249/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu892
Uchwała Nr XXVII/250/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica.886
Uchwała Nr XXVII/251/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Adaptacja terenów zielonych na boisko sportowe i miejsce rekreacji mieszkańców wsi Brzeźnica” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.880
Uchwała Nr XXVII/252/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.876
Uchwała Nr XXVII/253/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Ligota Książęca” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.862
Uchwała Nr XXVII/254/05 w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości” przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Sławików.905
Uchwała Nr XXVII/255/05 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Rudnik i przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury na Centrum Kulturalne wsi Sławików” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.883
Uchwała Nr XXVII/256/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6933
Uchwała Nr XXVII/257/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia na terenie gminy Rudnik sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.922
Uchwała Nr XXVII/258/05 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik.886
Uchwała NR XXVIII/197/2017 w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnej Anny Fojcik 374
Uchwała Nr XXVIII/199/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/195/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. Rady Gminy Rudnik w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania713
Uchwała NR XXVIII/200/2017 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2017/2018352
Uchwała Nr XXVIII/201/2013 w sprawie nabycia nieruchomości722
Uchwała Nr XXVIII/201/2017 w sprawie nabycia nieruchomości349
Uchwała Nr XXVIII/202/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik357
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad688
Uchwała Nr XXVIII/203/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017366
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Nędza i Gminą Krzanowice porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej721
Uchwała Nr XXVIII/204/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu365
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2022698
Uchwała Nr XXVIII/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu342
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013749
Uchwała Nr XXVIII/226/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009657
Uchwała Nr XXVIII/227/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej691
Uchwała Nr XXVIII/259/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”923
Uchwała Nr XXVIII/260/05 w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz rachunku zysku i strat z informacją opisową913
Uchwała Nr XXVIII/261/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom Gminy Rudnik.927
Uchwała Nr XXVIII/262/05 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego914
Uchwała Nr XXVIII/263/05 w sprawie nabycia nieruchomości884
Uchwała Nr XXVIII/264/05 w sprawie nabycia nieruchomości887
Uchwała Nr XXVIII/265/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego884
Uchwała Nr XXVIII/266/05 w sprawie przekazania w użyczenie oczyszczalni ścieków w Modzurowie Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku847
Uchwała Nr XXVIII/267/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków890
Uchwała Nr XXVIII/268/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok877
Uchwała Nr XXVIII/269/05 w sprawie użyczenia nieruchomości na rzecz Parafialnego Towarzystwa Oświatowego876
Uchwała Nr XXVIII/270/05 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik915
Uchwała Nr XXVIII/271/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach874
Uchwała Nr XXVIII/272/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6891
Uchwała Nr XXVIII/273/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Brzeźnica863
Uchwała Nr XXVIII/274/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ligota Książęca.866
Uchwała Nr XXVIII/275/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sławików855
Uchwała Nr XXVIII/276/05 w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007923
Uchwała Nr XXVIII/277/05 w sprawie zmiany w budżecie i zabezpieczeniu środków w związku z przyjęciem do realizacji zadań ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym dla gminy Rudnik na lata 2005-2007.924
UCHWAŁA NR XXX/208/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik 561
Uchwała Nr XXX/210/2017 w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 379
Uchwała Nr XXX/211/2017 w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości328
Uchwała Nr XXX/212/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości314
Uchwała NR XXX/216/2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok 298
Uchwała Nr XXX/217/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik319
Uchwała Nr XXX/218/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017320
Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”716
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków755
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021721
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”696
Uchwała Nr XXX/239/09 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych605
Uchwała Nr XXX/240/09 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/228/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych614
Uchwała Nr XXX/241/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Ponięcicach607
Uchwała Nr XXX/242/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009625
Uchwała Nr XXX/243/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/194/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009656
Uchwała Nr XXX/288/05 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania910
Uchwała Nr XXX/289/05 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok855
Uchwała Nr XXX/290/05 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik948
Uchwała Nr XXX/291/05 w sprawie udzielenia odpowiedzi ks. dr Henrykowi Rzega881
Uchwała Nr XXX/292/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach921
Uchwała Nr XXX/293/05 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku908
Uchwała Nr XXX/294/05 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik893
Uchwała Nr XXX/295/05 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego848
uchwała Nr XXX/296/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych886
Uchwała Nr XXX/297/05 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006 - 2009 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 1008
Uchwała Nr XXXI/219/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii309
UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok”341
Uchwała NR XXXI/222/2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok336
UCHWAŁA Nr XXXI/223/2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 pn.: „Razem dla rozwoju”316
Uchwała Nr XXXI/224/2013 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przesunięcia na listę rezerwową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna z listy podstawowej projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020737
Uchwała Nr XXXI/224/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudniku” w ośmioletnią szkołę podstawową „Szkoła Podstawowa im. abp Józefa Gawliny z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w Rudniku” 333
Uchwała NR XXXI/225/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. 697
Uchwała Nr XXXI/225/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach” w ośmioletnią szkołę podstawową „Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w Grzegorzowicach” 316
Uchwała Nr XXXI/226/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik303
Uchwała Nr XXXI/227/2013 w sprawie służebności 724
Uchwała Nr XXXI/227/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017304
Uchwała Nr XXXI/228/2013 w sprawie zlecenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych716
Uchwała Nr XXXI/229/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu689
Uchwała Nr XXXI/244/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków730
Uchwała Nr XXXI/245/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rudnik na lata 2009-2012 ”716
Uchwała Nr XXXI/246/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009699
Uchwała Nr XXXI/247/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu”725
Uchwała Nr XXXI/298/05 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok891
Uchwała Nr XXXI/299/05 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2006838
Uchwała Nr XXXI/300/05 w sprawie podatku od środków transportowych 818
Uchwała Nr XXXI/301/05 w sprawie opłaty targowej 874
Uchwała Nr XXXI/302/05w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2005 rok874
Uchwała Nr XXXI/303/05w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Rudnik na lata 2005-2007884
Uchwała Nr XXXI/304/05w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rudnik862
Uchwała Nr XXXI/305/05w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez gminę Rudnik 864
Uchwała Nr XXXI/306/05w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej891
Uchwała Nr XXXI/307/05w sprawie opinii regulaminu konkursu na najpiękniejszą wieś i posesję gminy Rudnik883
Uchwała Nr XXXI/308/05w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku896
Uchwała Nr XXXI/309/05w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie zasad przyznawania i warunków zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłków903
Uchwała Nr XXXI/310/05w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę publicznych szkół i gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy884
Uchwała Nr XXXI/311/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Rudnik823
Uchwała Nr XXXI/312/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości903
Uchwała Nr XXXI/313/05 w sprawie przystąpienia Gminy Rudnik do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”867
Uchwała Nr XXXI/314/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości904
UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY RUDNIK z dnia 26 czerwca 2013 r.1238
Uchwała Nr XXXII/ 248/2013 w sprawie służebności 704
Uchwała Nr XXXII/228/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej311
Uchwała NR XXXII/229/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku318
Uchwała Nr XXXII/230/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok700
UCHWAŁA NR XXXII/230/2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku z budżetu Gminy Rudnik środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług312
Uchwała Nr XXXII/231//2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017319
Uchwała Nr XXXII/231/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.683
Uchwała Nr XXXII/232/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2012r. 691
Uchwała Nr XXXII/232/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik321
Uchwała Nr XXXII/233/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2012686
Uchwała NR XXXII/233/2017 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2018r.344
Uchwała Nr XXXII/234/2013 w sprawie: określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik688
Uchwała Nr XXXII/234/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Karolowi Jasny290
Uchwała Nr XXXII/235/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Janowi Leśniok315
Uchwała Nr XXXII/236/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Nikodemowi Musioł300
Uchwała Nr XXXII/237/2013 w sprawie zbycia nieruchomości686
Uchwała Nr XXXII/237/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Henrykowi Reichel318
Uchwała Nr XXXII/238/2017 sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Alfredowi Rosa302
Uchwała Nr XXXII/239/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Panu Antoniemu Strzeduła313
Uchwała Nr XXXII/240/2017 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik" Pani Urszuli Widenka305
Uchwała Nr XXXII/241/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/333/06 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”295
Uchwała Nr XXXII/247/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.662
Uchwała Nr XXXII/248/09 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok720
Uchwała Nr XXXII/249/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2010: „My w Lokalnej Grupie Działania 2010”669
Uchwała Nr XXXII/250/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji gabinetów rehabilitacji695
Uchwała Nr XXXII/251/09 w sprawie: przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegających na likwidacji poradni rehabilitacyjnej672
Uchwała Nr XXXII/252/09 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Huberta Meyera zam. Jastrzębie671
Uchwała Nr XXXII/253/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009649
Uchwała Nr XXXII/254/09 w sprawie nabycia nieruchomości671
Uchwała Nr XXXII/315/05 w sprawie: odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudniku i ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora tego zakładu799
Uchwała Nr XXXII/316/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudnik na lata 2005 – 2015 631
Uchwała Nr XXXII/317/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych827
Uchwała Nr XXXII/318/05 U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A NA ROK 2006 932
Uchwała Nr XXXII/319/05 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2005 rok806
Uchwała Nr XXXII/320/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej851
Uchwała Nr XXXII/321/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom819
Uchwała Nr XXXII/322/05 w sprawie: kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego809
Uchwała Nr XXXII/323/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości785
Uchwała Nr XXXII/324/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę802
Uchwała Nr XXXII/325/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rudnik811
Uchwała Nr XXXII/326/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego777
UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.11.2017 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 pn.: „Razem dla rozwoju”319
Uchwała Nr XXXIII/243/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rudnik dla szkół publicznych oraz niepublicznych, których organem rejestrującym jest Gmina Rudnik314
Uchwała Nr XXXIII/249/2013 w sprawie służebności 701
Uchwała Nr XXXIII/251/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021687
Uchwała Nr XXXIII/252/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013705
Uchwała Nr XXXIII/253/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu671
Uchwała Nr XXXIII/255/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii629
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 w sprawie: skargi Pana Mariana Kałuży zam. Rudnik691
Uchwała Nr XXXIII/256/09 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku663
Uchwała Nr XXXIII/257/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części632
Uchwała Nr XXXIII/258/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych670
Uchwała Nr XXXIII/259/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Stacji Dializ687
Uchwała Nr XXXIII/260/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009685
Uchwała NR XXXIII/261/09 w sprawie: skargi Pana Mirosława Golijasza na działalność Wójta Gminy Rudnik607
Uchwała Nr XXXIII/262/09 w sprawie: dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Oddziału Dermatologicznego661
Uchwała Nr XXXIII/327/06 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 – „Wspólna Gmina 2006”829
Uchwała Nr XXXIII/328/06 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym811
Uchwała Nr XXXIII/329/06 w sprawie uchwalenia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Rudnik”906
Uchwała Nr XXXIII/330/06 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 799
Uchwała Nr XXXIII/331/06 w sprawie umowy użyczenia833
Uchwała Nr XXXIII/332/06 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 851
Uchwała Nr XXXIII/333/06 w sprawie zasad przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik”853
Uchwała Nr XXXIII/334/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 795
Uchwała Nr XXXIII/335/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego790
Uchwała Nr XXXIII/336/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/325/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli 813
Uchwała Nr XXXIII/337/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej przeznaczenia pomieszczeń na Posterunek Policji779
Uchwała Nr XXXIII/338/06 w sprawie wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku z Rejonowego Związku Spółek Wodnych821
Uchwała Nr XXXIII/339/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/322/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego 790
Uchwała Nr XXXIII/340/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości786
Uchwała Nr XXXIV/244/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych394
Uchwała Nr XXXIV/245/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn.: „Wymiana kotłowni węglowej o mocy 260kW na gazową o mocy 240 kW w ZSO w Rudniku”300
Uchwała Nr XXXIV/246/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018310
Uchwała Nr XXXIV/247/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik322
Uchwała Nr XXXIV/248/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu Powiatu Raciborskiego318
Uchwała Nr XXXIV/256/2013 w sprawie: nabycia nieruchomości na mienie komunalne672
Uchwała Nr XXXIV/257/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków663
Uchwała Nr XXXIV/260/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013684
Uchwała Nr XXXIV/261/2013 w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach654
Uchwała Nr XXXIV/262/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXX/223/2013 z 24 kwietnia 20013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III”670
Uchwała Nr XXXIV/263/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części662
Uchwała NR XXXIV/263/2013 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2013/2014649
Uchwała Nr XXXIV/264/09 w sprawie: wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych683
Uchwała Nr XXXIV/265/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/256/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku670
Uchwała Nr XXXIV/266/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/255/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii647
Uchwała Nr XXXIV/267/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej720
Uchwała Nr XXXIV/268/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009660
Uchwała Nr XXXIV/269/09 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009643
Uchwała Nr XXXIV/270/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2010682
Uchwała Nr XXXIV/271/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu684
Uchwała Nr XXXIV/272/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2010651
Uchwała Nr XXXIV/341/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej864
Uchwała Nr XXXIV/342/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej895
Uchwała Nr XXXIV/343/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej859
Uchwała Nr XXXIV/344/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej865
Uchwała Nr XXXIV/345/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej 850
Uchwała Nr XXXIV/346/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej848
Uchwała Nr XXXIV/347/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej862
Uchwała Nr XXXIV/348/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej900
Uchwała Nr XXXIV/349/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej885
Uchwała Nr XXXIV/350/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej832
Uchwała Nr XXXIV/351/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej881
Uchwała Nr XXXIV/352/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej861
Uchwała Nr XXXIV/353/06 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik874
Uchwała Nr XXXIV/354/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łubowice dotyczącej dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim886
Uchwała Nr XXXIV/355/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/327/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami na rok 2006 - „Wspólna Gmina 2006”861
Uchwała Nr XXXIV/356/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/330/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego846
Uchwała Nr XXXIV/357/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006860
Uchwała NR XXXIV/358/06 w sprawie: skargi Pana Henryka Reichel zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6857
Uchwała Nr XXXIV/359/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudnik do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu – Gminnego Centrum Informacji w Rudniku865
Uchwała Nr XXXIV/360/06 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu833
Uchwała Nr XXXIV/361/06 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2006852
Uchwała NR XXXIX/274/2018 w sprawie udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2018/2019281
Uchwała Nr XXXIX/275/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2018r. dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu297
Uchwała Nr XXXIX/276/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia odpowiedzi na skargę 276
Uchwała Nr XXXIX/277/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018307
Uchwała Nr XXXIX/306/2014 w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”606
Uchwała Nr XXXIX/307/2014 w sprawie przekazania nieruchomości650
Uchwała Nr XXXIX/308/2014 w sprawie nabycia nieruchomości644
Uchwała Nr XXXIX/309/2014 w sprawie zbycia nieruchomości654
Uchwała Nr XXXIX/310/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki638
Uchwała Nr XXXIX/311/2014 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu oraz do parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawa w zakresie oświetlenia dróg.616
Uchwała Nr XXXIX/313/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik601
Uchwała Nr XXXIX/314/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014606
Uchwała Nr XXXIX/323/10 w sprawie: przyspieszenia budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz zakończenia budowy obwałowania rzeki Odry651
Uchwała Nr XXXIX/324/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gamów737
Uchwała NR XXXIX/325/10 w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik700
Uchwała NR XXXIX/326/10 w sprawie zaliczenia drogi ul. Kozielska w Rudniku do kategorii dróg gminnych 636
Uchwała Nr XXXIX/327/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010645
Uchwała Nr XXXIX/328/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudnik za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych636
Uchwała Nr XXXIX/329/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/317/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013653
Uchwała Nr XXXIX/395/06 w sprawie: zmiany uchwały dot. zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik812
Uchwała Nr XXXIX/396/06 w sprawie: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie gminy Rudnik809
Uchwała Nr XXXIX/397/06 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 847
Uchwała Nr XXXIX/398/06 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 799
Uchwała Nr XXXIX/399/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006812
Uchwała Nr XXXIX/400/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 860
Uchwała Nr XXXIX/401/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu801
Uchwała Nr XXXV/249/2018 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy318
Uchwała Nr XXXV/250/2018 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku.”298
Uchwała Nr XXXV/251/2018 w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 297
Uchwała Nr XXXV/252/2018 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik318
Uchwała Nr XXXV/253/2018 w sprawie: utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik493
UCHWAŁA Nr XXXV/264/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”657
Uchwała Nr XXXV/267/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021644
Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013614
Uchwała Nr XXXV/273/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Księdzu Henrykowi Rzega 724
Uchwała Nr XXXV/274/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" Panu Antoniemu Wojciechowi 729
Uchwała Nr XXXV/275/10 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik\" śp. Alfredowi Rybka 656
Uchwała Nr XXXV/276/10 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości w Rudniku, Szonowicach i Grzegorzowicach668
Uchwała Nr XXXV/277/10 w sprawie: zatwierdzenia zmian uchwały Nr XII/88/07 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.10.2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku 712
Uchwała Nr XXXV/278/10 w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51670
Uchwała Nr XXXV/279/10 w sprawie zbycia nieruchomości działka nr 331/1 obręb Ligota Książęca 721
Uchwała Nr XXXV/280/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka nr 330/2 obręb Ligota Książęca698
Uchwała Nr XXXV/281/10 w sprawie: poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie 689
Uchwała Nr XXXV/282/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010706
Uchwała Nr XXXV/283/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Gamowie wraz z zagospodarowaniem terenu” 703
Uchwała Nr XXXV/362/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz898
Uchwała NR XXXV/363/06 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo OSP Sławików888
Uchwała Nr XXXV/364/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy903
Uchwała Nr XXXV/365/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej924
Uchwała Nr XXXV/366/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej915
Uchwała NR XXXV/36706 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Reichla zam. Grzegorzowice ul. Żabnik 6902
Uchwała Nr XXXVI/284/10 w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2010 - 2015661
Uchwała Nr XXXVI/285/10 w sprawie nabycia nieruchomości działka 523/2 obręb Rudnik608
Uchwała NR XXXVI/285/2013 w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego653
Uchwała NR XXXVI/286/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Henryka Koczan646
Uchwała Nr XXXVI/286/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii644
Uchwała Nr XXXVI/287/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki659
Uchwała Nr XXXVI/287/2013 w sprawie: określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych i rocznych rozliczeń oraz dokonywania wpłat do budżetu Gminy Rudnik nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku653
Uchwała Nr XXXVI/288/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010686
Uchwała Nr XXXVI/288/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021676
Uchwała Nr XXXVI/289/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”633
Uchwała Nr XXXVI/289/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013682
Uchwała Nr XXXVI/290/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla obszaru obejmującego tereny po byłej bazie PGR w Brzeźnicy657
Uchwała Nr XXXVI/291/2013 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”664
Uchwała Nr XXXVI/368/06 w sprawie zmiany uchwały NrXXXV/364/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.04.2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy880
Uchwała Nr XXXVI/369/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2005r. 804
Uchwała Nr XXXVI/370/06 w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rudnik826
Uchwała Nr XXXVI/371/06 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele895
Uchwała Nr XXXVI/372/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006 777
Uchwała Nr XXXVI/373/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 789
Uchwała Nr XXXVI/374/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 830
Uchwała Nr XXXVI/375/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu796
Uchwała Nr XXXVI/376/06 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Raciborskiemu822
Uchwała Nr XXXVII/260/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy-usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu320
Uchwała Nr XXXVII/261/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za rok 2017 309
Uchwała Nr XXXVII/262/2018 w sprawie zamiany nieruchomości328
Uchwała Nr XXXVII/263/2018 w sprawie nabycia nieruchomości339
Uchwała Nr XXXVII/264/2018 w sprawie: przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik" 323
Uchwała Nr XXXVII/266/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018293
Uchwała Nr XXXVII/290/10 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok661
Uchwała Nr XXXVII/291/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2009658
Uchwała Nr XXXVII/292/10 w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych643
Uchwała Nr XXXVII/292/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej643
Uchwała Nr XXXVII/293/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010626
Uchwała Nr XXXVII/294/10 w sprawie: skargi Pani Izabeli Palewicz i innych mieszkańców budynku komunalnego w Gamowie631
Uchwała Nr XXXVII/294/2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”624
Uchwała NR XXXVII/295/10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Alicji Kozubek - Bęś634
Uchwała Nr XXXVII/295/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2013–2021710
Uchwała Nr XXXVII/296/10 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rudnik Józefa Kostki616
Uchwała Nr XXXVII/296/2013 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013631
Uchwała Nr XXXVII/297/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik659
Uchwała NR XXXVII/298/2013 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2014r.676
Uchwała Nr XXXVII/377/06 w sprawie: nabycia nieruchomości w Sławikowie na mienie komunalne901
Uchwała Nr XXXVII/378/06 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego886
Uchwała Nr XXXVII/379/06 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych 878
Uchwała Nr XXXVII/380/06 w sprawie: nabycia nieruchomości lokalowych na mienie komunalne827
Uchwała Nr XXXVII/381/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 846
Uchwała NR XXXVII/382/06 w sprawie: skargi Samorządu Mieszkańców wsi Strzybnik902
Uchwała Nr XXXVII/383/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 840
Uchwała Nr XXXVII/384/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006870
Uchwała Nr XXXVII/385/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik902
Uchwała Nr XXXVII/386/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/04 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik855
Uchwała Nr XXXVII/387/06 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Rudnik z dnia 15 lutego 2006r.888
Uchwała Nr XXXVII/388/06 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”:874
Uchwała Nr XXXVIII/ 322/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2009r. 682
UCHWAŁA Nr XXXVIII/267/2018 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik340
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017326
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018307
Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu366
Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu298
Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 w sprawie rozpoznania skargi mieszkanki Rudnika310
Uchwała Nr XXXVIII/297/10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVII/292/10 z dnia 26.04.2010r. w sprawie użyczenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku nieruchomości zabudowanych677
Uchwała Nr XXXVIII/298/10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Jastrzębie706
Uchwała NR XXXVIII/299/2014 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2014 - 2020679
Uchwała Nr XXXVIII/300/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik712
Uchwała Nr XXXVIII/301/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik, obejmującego tereny sołectwa Rudnik715
Uchwała Nr XXXVIII/302/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój683
Uchwała Nr XXXVIII/302/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik648
Uchwała Nr XXXVIII/303/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój695
Uchwała Nr XXXVIII/303/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014672
Uchwała Nr XXXVIII/304/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „D” Modzurów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój701
Uchwała Nr XXXVIII/304/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu640
Uchwała Nr XXXVIII/305/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój719
Uchwała Nr XXXVIII/305/2014 w sprawie nabycia nieruchomości666
Uchwała Nr XXXVIII/306/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój677
Uchwała Nr XXXVIII/307/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój696
Uchwała Nr XXXVIII/308/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój673
Uchwała Nr XXXVIII/309/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „I” Lasaki, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój691
Uchwała Nr XXXVIII/310/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „J” Sławików, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój692
Uchwała Nr XXXVIII/311/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój685
Uchwała Nr XXXVIII/312/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój689
Uchwała Nr XXXVIII/313/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój650
Uchwała Nr XXXVIII/314/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „M”, obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica692
Uchwała Nr XXXVIII/315/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik przyjętego uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr XX/190/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.655
Uchwała Nr XXXVIII/316/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010679
Uchwała Nr XXXVIII/317/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik”, współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013688
Uchwała Nr XXXVIII/318/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013729
Uchwała Nr XXXVIII/319/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” i „Dofinansowanie dla ZWiUK w Rudniku zakupu monitoringu sieci wodociągowej i zestawu do transportu ścieków bytowych i wody pitnej”667
Uchwała Nr XXXVIII/320/10 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu662
Uchwała Nr XXXVIII/321/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa703
Uchwała Nr XXXVIII/389/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2006898
Uchwała NR XXXVIII/390/06 w sprawie: skargi Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie894
Uchwała NR XXXVIII/391/06 w sprawie: skargi Pana Józefa Marklowskiego zam. Brzeźnica ul. Kozielska 24877
Uchwała Nr XXXVIII/392/06 w sprawie wystąpienia o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości Łubowice 874
Uchwała Nr XXXVIII/393/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2006 876
Uchwała Nr XXXVIII/394/06 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2006870
Uchwała nr … Rady Gminy Rudnik z dnia … w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Rudnik266
Uchwała VI/36/2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie743
Uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków1360
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik1067
Uchwała w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku1321
Uchwała w sprawie powołania OKW864
Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2014: „Samorządna Gmina 2014”802
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych1349
Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik 821
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty1247
Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztówinwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji1322
Uchwała w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 745
UchwałaNR II/8/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok588
UchwałaNR III/14/10 Rady Gminy Rudnik w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych803
UchwałaNR III/18/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2011801
UchwałaNR IV/23/11 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Rudnik miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych790
UchwałaNR IV/24/11 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% (za wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Rudnik773
UchwałaNR IX/47/2015 w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku486
UchwałaNR Nr XIII/96/2011w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku728
UchwałaNR Nr XXX/217/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego698
UchwałaNR V/24/2015 w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 570
UchwałaNR V/26/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg550
UchwałaNR V/29/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania774
UchwałaNR VI/33/2011 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym702
UchwałaNR VII/36/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków - uchylona uchw. Nr XI/60/2015585
UchwałaNR VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia \" Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji\".786
UchwałaNR VII/46/2011 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiacych dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków747
UchwałaNR VII/47/2011 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik 745
UchwałaNR VII/49/2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Rudnik z dnia 2 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania749
UchwałaNR X/71/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elemetów zawierających azbest 966
UchwałaNR XI/59/2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej427
UchwałaNR XI/62/2015 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 461
UchwałaNR XI/78/2011 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania721
UchwałaNR XI/80/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych739
UchwałaNR XI/81/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 732
UchwałaNR XII/86/2011 w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok787
UchwałaNR XII/87/2011 w sprawie podatku od środków transportowych728
UchwałaNR XII/91/2011 w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2011r. Nr XI/78/2011 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania746
UchwałaNR XIII/95/2011 w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku765
UchwałaNR XIII/97/2011w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 733
UchwałaNR XIII/98/2011w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 749
UchwałaNR XIII/99/2011w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej730
UchwałaNR XIV/108/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2012790
UchwałaNR XIV/112/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku740
UchwałaNR XIV/113/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 761
UchwałaNR XIX/138/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. 724
UchwałaNR XIX/144/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.706
UchwałaNR XLIII/339/2014 w sprawie: zmiany nazw ulic633
UchwałaNR XLIII/341/2014 w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych 683
UchwałaNR XLIII/350/10 w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok699
UchwałaNR XLIII/351/10 w sprawie podatku od środków transportowych684
UchwałaNR XLIV/354/10 w sprawie nadania statutu samorzadowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku662
UchwałaNR XVII/125/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.778
UchwałaNR XVIII/129/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.717
UchwałaNR XVIII/130/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku746
UchwałaNR XX/145/2012 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik865
UchwałaNR XXIV/166/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik 417
UchwałaNR XXIX/207/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.11.2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków770
UchwałaNR XXIX/209/2013 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku728
UchwałaNR XXV/186/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 3046
UchwałaNR XXV/187/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2749
UchwałaNR XXVI/191/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości2391
UchwałaNR XXVI/194/2012 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2013r.782
UchwałaNR XXVII/195/2013 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania793
UchwałaNR XXVII/196/2013 w sprawie: nadania nazw ulicom w Gminie Rudnik761
UchwałaNR XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.2254
UchwałaNR XXVII/198/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2529
UchwałaNR XXVIII/202/2013 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.751
UchwałaNR XXX/209/2017 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku335
UchwałaNR XXX/213/2017 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków305
UchwałaNR XXX/215/2017 w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok372
UchwałaNR XXX/216/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik872
UchwałaNR XXX/218/2013 w sprawie: określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków763
UchwałaNR XXXI/220/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności 495
UchwałaNR XXXI/226/2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 27.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku704
UchwałaNR XXXII/238/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 673
UchwałaNR XXXII/239/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.677
UchwałaNR XXXII/240/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „C” Gamów, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.654
UchwałaNR XXXII/241/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.662
UchwałaNR XXXII/242/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.661
UchwałaNR XXXII/243/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.689
UchwałaNR XXXII/244/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik 676
UchwałaNR XXXII/245/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.672
UchwałaNR XXXII/246/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „G” Szonowice, obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.679
UchwałaNR XXXIII/250/2013 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg696
UchwałaNR XXXIII/254/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik671
UchwałaNR XXXIX/312/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/164/2012 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze z dnia 26 września 2012 roku619
UchwałaNR XXXV/265/2013 w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok791
UchwałaNR XXXV/266/2013 w sprawie podatku od środków transportowych 654
UchwałaNR XXXV/269/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „C” Gamów, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 607
UchwałaNR XXXV/270/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „D” Modzurów, |obejmujący tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 639
UchwałaNR XXXV/272/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „I” Lasaki, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.632
UchwałaNR XXXV/274/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „E” Jastrzębie, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój. 617
UchwałaNR XXXV/277/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „B” Strzybnik, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.628
UchwałaNR XXXV/278/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „G” Szonowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.684
UchwałaNR XXXVII/293/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudni626
UchwałaNR XXXVIII/300/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020683
UchwałaNR XXXVIII/301/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 662
UchwałaXXXV/271/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „H” Czerwięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.606
UchwałaXXXV/273/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „L” Ligota Książęca, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.634
UchwałaXXXV/275/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „F” Ponięcice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.665
UchwałaXXXV/276/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, |obejmującego tereny sołectwa Rudnik624
UchwałaXXXV/279/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „K” Grzegorzowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.638
UchwałaXXXV/280/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „Ł” Łubowice, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.632
UchwałaXXXV/281/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „J” Sławików, |obejmującego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwój.606
UchwałaXXXV/282/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |jednostki strukturalnej „M” Brzeźnica w części A, |obejmującego tereny sołectwa Brzeźnica.637
UCHWAŁA_4200-V-141-2020 opinia o projekcie uchwały budżetowej37
UCHWAŁA_4200-V-142-2020_opinia o możliwości sfinansowania deficytu36
UCHWAŁA_4200-V-143-2020_1_ opinia o Wieloletniej Prognozie Finansowej31
Uchwały w sprawie odbioru nieczystości1259
Uruchomienie punktu skupu odpadów metali w Ligocie Książęcej przyu ul. Sportowej, na działce nr 268, km. 1, obręb Ligota Książęca, gm. Rudnik193
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu Modzurów - Kolonia Strzybnik478
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone w Rudniku przeznaczone pod budowę drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna211
V sesja230
VI sesja231
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 621
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik651
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 238/2018 Wójta Gminy Rudnik z dnia 29.06.2018440
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów614
Wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków326
WNIOSEK o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach674
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniami tonazowymi49
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonej we wsi Rudnik611
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego we wsi Rudnik689
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów833
Wójt Gminy Rudnik ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice. 754
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów634
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów638
Wójt Gminy Rudnik ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Szonowice764
Wójt Gminy Rudnik ogłasza IV przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Modzurów648
Wprowadzanie istniejącymi wylotami W1 (w km 31+382) i W2 (w km 31+910) do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinków drogi krajowej nr 45 od km 31+282 do km 31+362 (wylotem W1) oraz od km 31+596 do km 31+910 (wylotem W2) w miejscowości Szonowice. 921
Wspólne posiedzenie komisji 19.06.18r.281
Wspólne posiedzenie komisji 19.06.18r.297
Wspólne posiedzenie komisji 24.10.18r.277
Wspólne posiedzenie komisji 24.10.18r.266
Wspólne posiedzenie komisji 29.11.18r.217
Wspólne posiedzenie komisji dn. 21.11.17r.289
Wspólne posiedzenie komisji dn. 29.11.18r.217
Wybory i Referenda809
Wybory ławników sądowych na lata 2012 - 20151144
Wycinka drzew lub krzewów607
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w Sławikowie1141
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.366
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej88
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. 657/2 km1 , Rudnik356
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono dotacji, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 3442
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 1224
wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatków1111
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1179
Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny1143
Wykaz zarejestrowanych kandydatów na radnych Gminy Rudnik1716
Wykaz zerejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Rudnik1717
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowanie projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.670
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ( projektu budowlano - wykonawczego ) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików .695
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.755
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projektu budowlano - wykonawczego) dot. opracowania projektu budowy chodnika z odwodnieniem oraz przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików ,łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia przez właściwy organ 761
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot.budowy kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rudnik łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.898
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul. Kozielska2.1093
Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul.Kozielska 2. 810
Wykonanie wylotu kanalizacyjnego W1 do rowu nr 13, działka nr 289, a.m. 1 obręb Ponięcice wraz z umocnieniem odcinka rowu oraz odprowadzanie do niego ścieki oczyszczone w biologicznej oczyszczalni w Ponięcicach214
Wyniki naboru I etap - „Nabór na stanowisko: księgowy jednostek organizacyjnych Gminy Rudnik"785
Wyniki Wyborów Prezydenckich - Gmina Rudnik 24.05.2015635
wytyczne ws. wyborów675
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.48
wzory deklaracji707
wzory deklaracji1338
wzory deklaracji755
wzory deklaracji1530
Wzory do pobrania1355
Wzory dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - do pobrania932
XI sesja145
XII sesja142
XL sesja306
XLI sesja246
XXIX sesja379
XXV- sesja364
XXVII - sesja 389
XXVIII - sesja340
XXX sesja320
XXXI - sesja304
XXXII - sesja328
XXXIII - sesja338
XXXIV - sesja440
XXXIX sesja310
XXXV - sesja528
XXXVI - sesja311
XXXVII - sesja323
XXXVIII - sesja301
zakończenia postępowania dowodowego (dot. Budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych w gm. Rudnik) 1085
Zamówienia publiczne13628
Zaproszenie do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. 346
Zaproszenie do złożenia oferty cenowe j- dostosowanie schodów zewnętrznych (wejście) dla potrzeb osób niepełnosprawnych .368
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na malowanie elewacji UG Rudnik 298
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przebudowę ul. Wiosennej w Szonowicach261
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Modernizacja terenów zielonych (skweru) w centrum wsi oraz przebudowa infrastruktury parkingowej215
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - etap IIIi6213
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.Remont dróg gminnych w miejscowości Lasaki,Rudnik,Ligota Książęca i Brzeźnica 467
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn: "Remont cząstkowy dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik"5074
Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik294
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót - utwardzenie nawierzchni drogi transportu rolnego w gminie Rudnik na odcinku Rudnik-Strzybniczek223
Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn."Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików- etap IV3242
Zapytanie o cenę - zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach 243
Zapytanie ofertowe - opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Rudnik 287
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji pn.: "Wymiana pokrycia dachowego budynku LKS „DĄB” Brzeźnica".434
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej"392
Zapytanie ofertowe dla zadania pn."Remont cząstkowy dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik"336
Zapytanie ofertowe do 30.000 EURO dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie 560
Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej129
Zapytanie ofertowe na budowę otwartych stref aktywności w miejscowości Gamów oraz Rudnik w gminie Rudnik w ramach Programu Rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018476
Zapytanie ofertowe na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Łubowice i Jastrzębie w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otawrte Strefy Aktywności (OSA) Edycja - 2019486
Zapytanie ofertowe na budowę otwartych stref akywności w miejscowości Gamów- w gminie Rudnik w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo -Reakreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018r.532
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 421 w miejscowości Sławików na odcinku od km 2+030,58 do km 2 +087,58395
Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik1180
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiazków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik" w ramach zawartej umowy o przyznanie pomocy nr UDA-RPSL.04.03.02-24-017/H/19-00 z RPOWŚ na lata 2014 -2020 poddziałanie 4.3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT 172
Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku ".175
zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik 208
Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne396
Zapytanie ofertowe na sprzedaż , dostawę i montaż 2 urządzeń zabawowych 145
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi geodezyjnej polegającej na podziale i scaleniu po podziale działek w celu regulacji pasa drogowego odcinka ul. Górna w Brzeźnicy531
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudnik 774
Zarządzenie RZW.125.202094
Zarządzenie RZW.134.202097
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1159
Zarządzenie - składy komisji596
Zarządzenie - wykaz lokali894
Zarządzenie 28.2020 z dnia 3.03.2020r.85
Zarządzenie 28.2020 z dnia 3.03.2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudnik na potrzeby budowy infrastruktury technicznej108
Zarządzenie Nr RZW.021.2020 Wójta Gminy Rudnik ws wyznaczenia obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.108
Zarządzenie Nr 008/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011 roku770
Zarządzenie Nr 011/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316777
Zarządzenie Nr 013/11 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego769
Zarządzenie Nr 016.2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku.418
Zarządzenie Nr 023/11 z dnia 29 marca 2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż sam. JELCZ i ŻUK727
Zarządzenie Nr 029/11 z dnia 5.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych"717
Zarządzenie Nr 032/11 z dnia 01.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Rozbudowę i i remont budynku LKS Gamów" w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi717
Zarządzenie Nr 036/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie utworzenia Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik697
Zarządzenie Nr 037/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik702
Zarządzenie nr 045/11 z dnia 20.06.2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego726
Zarządzenie Nr 046/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwału w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji712
Zarządzenie Nr 048/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych742
Zarządzenie Nr 052/11 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Rudnik696
Zarządzenie Nr 053/11 z dnia 08.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 688002 S w Rudniku"726
Zarządzenie Nr 055/11 z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m"695
Zarządzenie Nr 056/11 z dnia 22.07.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"712
Zarządzenie Nr 057/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik ul. Mickiewicza 2 z przeznaczeniem na lokal usługowo-handlowy741
Zarządzenie Nr 059 z dnia 03.08.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"705
Zarządzenie Nr 060/11 z dnia 1.08.2011r w sprawie powołania komisji do odbioru zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych672
Zarządzenie Nr 062/11 z dnia 08.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z Zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1400.000,00zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik"626
Zarządzenie Nr 079/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: prowadzenia koordynacji utrzymania dróg i komunikacji na terenie gminy w czasie zimy 2011/2012626
Zarządzenie Nr 086/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej621
Zarządzenie Nr 089/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał645
Zarządzenie Nr 091/11 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2012r.646
Zarządzenie Nr 093/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z dostawą (nabycie i montaż) syren głosno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6m w miejscowosci Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi antena bazowa wraz z radiotelefonem635
Zarządzenie Nr 094/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach626
Zarządzenie Nr 095/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: rezygnacji z wykonania pierwokupu652
Zarządzenie Nr 1/061147
Zarządzenie nr 1/10 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok747
Zarządzenie Nr 10/06 1112
Zarządzenie Nr 100/08795
Zarządzenie Nr 100/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok630
Zarządzenie Nr 101/08786
Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok641
Zarządzenie Nr 102.2012 z dnia 13 lutego 2012r654
Zarządzenie Nr 102/08758
Zarządzenie Nr 103.2012 z dnia 13 lutego 2012r.636
Zarządzenie Nr 103/08779
Zarządzenie Nr 104.2012 z dnia 13 lutego 2012r.624
Zarządzenie Nr 104/08792
Zarządzenie Nr 105.2012 z dnia 13 lutego 2012r.671
Zarządzenie Nr 106.2012 z dnia 13 lutego 2012r.651
Zarządzenie Nr 106/08801
Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Rudnik dla instytucji kultury616
Zarządzenie Nr 108.2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny627
Zarządzenie Nr 108/08762
Zarządzenie Nr 109.2012 z dnia 02.03.2012r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ul. Łąkowej w Ponięcicach622
Zarządzenie Nr 109/08759
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 11 października 2019r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach i szczelności zbiorników bezodpływowych238
Zarządzenie Nr 11/061031
Zarządzenie Nr 11/2011591
Zarządzenie Nr 110/08744
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru wniosku korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Rudnik629
Zarządzenie Nr 111/08767
Zarządzenie Nr 111/12 z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok656
Zarządzenie Nr 112/09901
Zarządzenie Nr 113.2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygogtowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych639
Zarządzenie Nr 113/09842
Zarządzenie Nr 114/09840
Zarządzenie Nr 115/09813
Zarządzenie Nr 116/09835
Zarządzenie Nr 116/12 z dnia 21 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok637
Zarządzenie Nr 117/09826
Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 28 marca 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego672
Zarządzenie Nr 118/09818
Zarządzenie Nr 119/09815
Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok622
Zarządzenie nr 12/061023
Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156758
Zarządzenie Nr 12/2011579
Zarządzenie Nr 120/09823
Zarządzenie Nr 121/09806
Zarządzenie Nr 122/09828
Zarządzenie Nr 122/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok659
Zarządzenie Nr 123.2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu we wsi Rudnik Mickiewicza 2 z przecznaczeniem na lokal usługowo-handlowy635
Zarządzenie Nr 123/09858
Zarządzenie Nr 124/09833
Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok676
Zarządzenie Nr 125.2012 z dnia 30.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach"637
Zarządzenie Nr 126/09876
Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok619
Zarządzenie Nr 127/09837
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w administrowanie srodków trwałych655
Zarządzenie Nr 128.2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie sporządzenia spisu z natury657
Zarządzenie Nr 129.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2011632
Zarządzenie Nr 129/09865
Zarządzenie Nr 13/071140
Zarządzenie Nr 13/2011575
Zarządzenie Nr 130.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego622
Zarządzenie Nr 130/09796
Zarządzenie Nr 131.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego610
Zarządzenie Nr 131/09815
Zarządzenie Nr 132.2012 z dnia 18.06.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego656
Zarządzenie Nr 132/09804
Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok627
Zarządzenie Nr 134/09783
Zarządzenie Nr 134/09 w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.206
Zarządzenie Nr 135/09786
Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik628
Zarządzenie Nr 136/09793
Zarządzenie Nr 137/09810
Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok659
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Rudnik za III kwartał 2020 r.56
Zarządzenie Nr 138/09795
Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok623
Zarządzenie Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Rudnik uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku614
Zarządzenie Nr 139/09787
Zarządzenie Nr 14/071056
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Rudnik z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok738
Zarządzenie Nr 14/2011566
Zarządzenie Nr 140/09817
Zarządzenie Nr 140/12 ???636
Zarządzenie Nr 141/09801
Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 13 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i księg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Rudniku670
Zarządzenie Nr 143/09873
Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2010 Wójta Gminy Rudnik z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowosci oraz planu kont przyjętych do do budżetu oraz Urzędu Gminy Rudnik z wyobrębnieniem zasad rachunkowosci i planu kont służących do ewidencji zdarzeń przy realizacji projektów z udziałem srodków pochodzących z budżetu UE oraz innych srodków europejskich i międzynarodowych673
Zarządzenie Nr 144/09813
Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Rudniku686
Zarządzenie Nr 145/09793
Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 13 lipca 2012r w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych oraz należnosci cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Rudnik651
Zarządzenie Nr 146/09791
Zarządzenie Nr 146/09814
Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należnosci na raty628
Zarządzenie Nr 147.2012 z dnia 16.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację swietlicy w Czerwięcicach i Modzurowie632
Zarządzenie Nr 147/09852
Zarządzenie Nr 148/09789
Zarządzenie Nr 149/09783
Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok636
Zarządzenie Nr 15/071028
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok734
Zarządzenie Nr 15/2011626
Zarządzenie Nr 150.2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z remontem drogi gminnej w Łubowicach ul. Łąkowa - odcinek I684
Zarządzenie Nr 150/09804
Zarządzenie Nr 151/09797
Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 24 sieprnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok635
Zarządzenie Nr 152/09802
Zarządzenie nr 153.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok537
Zarządzenie Nr 153/09820
Zarządzenie Nr 154/09812
Zarządzenie Nr 155/09775
Zarządzenie Nr 156/09789
Zarządzenie Nr 157/09779
Zarządzenie Nr 158/09794
Zarządzenie Nr 159/09779
Zarządzenie Nr 16/071016
Zarządzenie Nr 16/2019353
Zarządzenie Nr 160/09757
Zarządzenie Nr 161/09779
Zarządzenie Nr 162/09794
Zarządzenie Nr 163/09785
Zarządzenie Nr 164/09760
Zarządzenie Nr 165/09776
Zarządzenie Nr 166/09728
Zarządzenie Nr 167/09759
Zarządzenie Nr 168/09752
Zarządzenie Nr 169/09791
Zarządzenie Nr 17/071005
Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 1 marca 2010 w sprawie: wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży777
Zarządzenie Nr 17/2011604
Zarządzenie Nr 170/09799
Zarządzenie Nr 171/09738
Zarządzenie Nr 172/10889
Zarządzenie Nr 173/10894
Zarządzenie Nr 174/10833
Zarządzenie Nr 175/10870
Zarządzenie Nr 176/10867
Zarządzenie Nr 177/10880
Zarządzenie Nr 178/10868
Zarządzenie Nr 18/071016
Zarządzenie Nr 180/10914
Zarządzenie Nr 181/10800
Zarządzenie Nr 182/10784
Zarządzenie Nr 183/10814
Zarządzenie Nr 184/10800
Zarządzenie Nr 185/10885
Zarządzenie Nr 186/10801
Zarządzenie Nr 187/10824
Zarządzenie Nr 188/10813
Zarządzenie Nr 189/10836
Zarządzenie Nr 19/071028
Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156746
Zarządzenie Nr 19/2011598
Zarządzenie Nr 190/10788
Zarządzenie Nr 191/10892
Zarządzenie Nr 192/10860
Zarządzenie Nr 195/10898
Zarządzenie Nr 195/10968
Zarządzenie Nr 2/061128
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.715
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.727
Zarządzenie Nr 20/071106
Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316723
Zarządzenie Nr 20/2011614
Zarządzenie Nr 21/071021
Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok745
Zarządzenie Nr 21/2011612
Zarządzenie Nr 22/071058
Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 16.03.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik"727
Zarządzenie Nr 22/2011602
Zarządzenie nr 23.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych635
Zarządzenie Nr 23/071149
Zarządzenie Nr 23/2011585
Zarządzenie Nr 24/07896
Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komulnanego726
Zarządzenie Nr 24/2011612
Zarządzenie nr 248/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia1279
Zarządzenie Nr 25/07899
Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok703
Zarządzenie Nr 25/2019382
Zarządzenie Nr 26/07929
Zarządzenie Nr 265/2014720
Zarządzenie Nr 27/07912
Zarządzenie Nr 270/2014731
Zarządzenie Nr 271/2014694
Zarządzenie Nr 272/2014656
Zarządzenie Nr 273/2014637
Zarządzenie Nr 274/2014649
Zarządzenie Nr 276/2014648
Zarządzenie Nr 277/2014651
Zarządzenie Nr 278/2014635
Zarządzenie Nr 279/2014638
Zarządzenie Nr 28/07935
Zarządzenie Nr 281/2014646
Zarządzenie Nr 282/2014630
Zarządzenie Nr 283/2014617
Zarządzenie Nr 284/2014636
Zarządzenie Nr 285/2014627
Zarządzenie Nr 287/2014612
Zarządzenie Nr 289/2014637
Zarządzenie Nr 29/07904
Zarządzenie Nr 29/2011591
Zarządzenie Nr 293/2014635
Zarządzenie Nr 294/2014637
Zarządzenie Nr 295/2014628
Zarządzenie Nr 296/2014619
Zarządzenie Nr 3/06 1102
Zarządzenie Nr 30/07919
Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-19/04 z dnia 30 października 2004r720
Zarządzenie Nr 30/2011578
Zarządzenie Nr 300/2014623
Zarządzenie Nr 301/2014647
Zarządzenie Nr 302/2014636
Zarządzenie Nr 304/2014622
Zarządzenie Nr 306/2014621
Zarządzenie Nr 308/2014636
Zarządzenie Nr 309/2014629
Zarządzenie Nr 31/07959
Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2010701
Zarządzenie Nr 31/2011588
Zarządzenie Nr 310/2014630
Zarządzenie Nr 311/2014652
Zarządzenie Nr 312/2014629
Zarządzenie Nr 313/2014641
Zarządzenie Nr 315/2014650
Zarządzenie Nr 319/2014638
Zarządzenie Nr 32/07895
Zarządzenie Nr 32/2011584
Zarządzenie Nr 321/2014631
Zarządzenie Nr 322/2014638
Zarządzenie Nr 323/2014615
Zarządzenie Nr 324/2014602
Zarządzenie Nr 326/2014637
Zarządzenie Nr 327/2014624
Zarządzenie Nr 329/2014615
Zarządzenie Nr 33/07884
Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 693
Zarządzenie Nr 33/2011577
Zarządzenie Nr 330/2014601
Zarządzenie Nr 331/2014622
Zarządzenie Nr 332/2014648
Zarządzenie Nr 333/2014691
Zarządzenie Nr 34/07944
Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 716
Zarządzenie Nr 34/2011569
Zarządzenie Nr 35/07898
Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok724
Zarządzenie Nr 35/2011595
Zarządzenie Nr 36/07954
Zarządzenie Nr 36/2011618
Zarządzenie Nr 37/07903
Zarządzenie Nr 37/2011586
Zarządzenie Nr 38/07944
Zarządzenie Nr 39/07926
Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok719
Zarządzenie Nr 39/2011587
Zarządzenie Nr 392019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji wykonania budż260
Zarządzenie Nr 4/06 1101
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok736
Zarządzenie Nr 40/07943
Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie: tworzenia na terenie gminy Rudnik zastępczego miejsca szpitalnego (ZMSz) w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny718
Zarządzenie Nr 40/2011598
Zarządzenie Nr 41/07930
Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok708
Zarządzenie Nr 41/2011578
Zarządzenie Nr 42/07940
Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik692
Zarządzenie Nr 42/2011600
Zarządzenie Nr 43/07965
Zarządzenie Nr 44/07951
Zarządzenie Nr 45/07898
Zarządzenie Nr 45/2011593
Zarządzenie Nr 46/07907
Zarządzenie Nr 46/2011591
Zarządzenie Nr 47/07882
Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok693
Zarządzenie Nr 47/2011586
Zarządzenie Nr 48/07905
Zarządzenie Nr 48/2011639
Zarządzenie Nr 49/07889
Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok694
Zarządzenie Nr 49/2011600
Zarządzenie Nr 5/061113
Zarządzenie Nr 50/07852
Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok728
Zarządzenie Nr 50/2011648
Zarządzenie Nr 51/07837
Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik684
Zarządzenie Nr 51/2011606
Zarządzenie Nr 52/07842
Zarządzenie Nr 52/2011601
Zarządzenie Nr 53/07853
Zarządzenie Nr 53/2011617
Zarządzenie Nr 54/07827
Zarządzenie Nr 54/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok701
Zarządzenie Nr 54/2011616
Zarządzenie Nr 55/07865
Zarządzenie Nr 55/2011620
Zarządzenie Nr 56/07857
Zarządzenie Nr 56/2011609
Zarządzenie Nr 56/I/07903
Zarządzenie Nr 57/08977
Zarządzenie Nr 57/2011593
Zarządzenie Nr 58/08932
Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok697
Zarządzenie Nr 58/2011616
Zarządzenie Nr 59/08960
Zarządzenie Nr 59/2011586
Zarządzenie Nr 6/06 1057
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok709
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok746
Zarządzenie Nr 60/08983
Zarządzenie Nr 60/2011592
Zarządzenie Nr 61/08936
Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok643
Zarządzenie Nr 61/2011593
Zarządzenie Nr 62/08953
Zarządzenie Nr 62/2011603
Zarządzenie Nr 63/081033
Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok653
Zarządzenie Nr 63/2011613
Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok608
Zarządzenie Nr 64/2011606
Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik660
Zarządzenie Nr 65/2011610
Zarządzenie Nr 66/08857
Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok644
Zarządzenie Nr 66/2011577
Zarządzenie Nr 67/08863
Zarządzenie Nr 67/2011542
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Rudnik Barbary Pradela673
Zarządzenie Nr 68 ???659
Zarządzenie Nr 68/08847
Zarządzenie Nr 69/08866
Zarządzenie Nr 69/2011586
Zarządzenie Nr 7/06 1093
Zarządzenie Nr 7/2011573
Zarządzenie Nr 70/08846
Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 19 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok617
Zarządzenie Nr 70/2011585
Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok625
Zarządzenie Nr 72/2011573
Zarządzenie Nr 73/08884
Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok616
Zarządzenie Nr 73/2011548
Zarządzenie Nr 74/08841
Zarządzenie Nr 74/2011534
Zarządzenie Nr 75/08875
Zarządzenie Nr 75/2011567
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Rudnik175
Zarządzenie Nr 76/08856
Zarządzenie Nr 76/2011545
Zarządzenie Nr 77/08859
Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok668
Zarządzenie Nr 77/2011580
Zarządzenie Nr 78/08839
Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rudnik676
Zarządzenie Nr 78/2011520
Zarządzenie Nr 79/08854
Zarządzenie Nr 79/2011567
Zarządzenie Nr 8/06 1125
Zarządzenie Nr 8/2011606
Zarządzenie nr 8/201957
Zarządzenie Nr 80/08876
Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok637
Zarządzenie Nr 80/2011570
Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 10 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej648
Zarządzenie Nr 81/2011550
Zarządzenie Nr 82/08820
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012 rok643
Zarządzenie Nr 82/2011573
Zarządzenie Nr 83/08861
Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik621
Zarządzenie Nr 83/2011537
Zarządzenie Nr 84/08825
Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 11 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok668
Zarządzenie Nr 84/2011564
Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok597
Zarządzenie Nr 85/2011557
Zarządzenie Nr 86/08859
Zarządzenie Nr 86/2011547
Zarządzenie Nr 87/08879
Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok610
Zarządzenie Nr 87/2011551
Zarządzenie Nr 88/08896
Zarządzenie Nr 88/11 z dnia25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na dzień 31 grudnia 2011r.608
Zarządzenie Nr 88/2011558
Zarządzenie Nr 89/08880
Zarządzenie Nr 89/2011536
Zarządzenie Nr 9/06 1116
Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok734
Zarządzenie Nr 9/2011592
Zarządzenie Nr 90/08782
Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok599
Zarządzenie Nr 90/2011543
Zarządzenie Nr 91/2011552
Zarządzenie Nr 92/08782
Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok637
Zarządzenie Nr 92/2011537
Zarządzenie Nr 93/08756
Zarządzenie Nr 93/2011540
Zarządzenie Nr 94/08795
Zarządzenie Nr 94/2011555
Zarządzenie Nr 95/08798
Zarządzenie Nr 95/2011531
Zarządzenie Nr 96/08800
Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecieGminy Rudnik na 2011 rok648
Zarządzenie Nr 96/2011544
Zarządzenie Nr 97/08794
Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok629
Zarządzenie Nr 97/2011553
Zarządzenie Nr 98/08777
Zarządzenie Nr 98/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok655
Zarządzenie Nr 98/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku643
Zarządzenie Nr 98/2011569
Zarządzenie Nr 99/08781
Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku631
Zarządzenie NR RZW.028.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Rergulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rudnik309
Zarządzenie Nr RZW.029.2020111
Zarządzenie Nr RZW.042.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 kwietnia 2019 r. 272
ZARZĄDZENIE NR RZW.050.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudnik238
Zarządzenie Nr RZW.052.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 16 maja 2019r. ws przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Rudnik"232
Zarządzenie Nr RZW.053.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rudnik za rok 2018 213
Zarządzenie NR RZW.063.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku248
Zarządzenie Nr RZW.072.2020 138
Zarządzenie Nr RZW.072.2020132
Zarządzenie Nr RZW.075.2020105
Zarządzenie Nr RZW.076.2020100
Zarządzenie Nr RZW.077.2020105
Zarządzenie Nr RZW.078.2020112
Zarządzenie Nr RZW.083.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podjęcia uchwały ws zmiany Uchwały Nr XXXV/236/2002 RADY GMINY RUDNIK z dnia 28 czerwca 2002 rouku247
Zarządzenie Nr RZW.086.2020107
Zarządzenie Nr RZW.096.2020111
Zarządzenie Nr RZW.100.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 03.09.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia RZW.Nr 075.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich208
Zarządzenie Nr RZW.105.202080
ZARZĄDZENIE Nr RZW.118.2019 z dnia 15.11.2019 r.w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz do udzielania pierwszej pomocy183
ZARZĄDZENIE Nr RZW.123.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. księgowości budżetowej211
Zarządzenie Nr RZW.136.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci położonych na tereni Gminy Rudnik669
Zarządzenie Nr RZW.15.2020219
Zarządzenie Nr RZW.15.2020122
Zarządzenie Nr RZW.3.2020137
Zarządzenie Nr RZW.3.202075
Zarządzenie Nr RZW.40.2020130
Zarządzenie Nr RZW.46.2020161
Zarządzenie Nr RZW.46.2020132
Zarządzenie Nr RZW.60.2020132
Zarządzenie Nr RZW.7.2020131
Zarządzenie Nr. 100/2012618
Zarządzenie Nr. 101/2012603
Zarządzenie Nr. 102/2012630
Zarządzenie Nr. 103/2012607
Zarządzenie Nr. 104/2012582
Zarządzenie Nr. 105/2012615
Zarządzenie Nr. 106/2012614
Zarządzenie Nr. 107/2012615
Zarządzenie Nr. 108/2012614
Zarządzenie Nr. 109/2012607
Zarządzenie Nr. 110/2012609
Zarządzenie Nr. 111/2012596
Zarządzenie Nr. 113/2012571
Zarządzenie Nr. 116/2012611
Zarządzenie Nr. 117/2012587
Zarządzenie Nr. 119/2012602
Zarządzenie Nr. 122/2012608
Zarządzenie Nr. 123/2012585
Zarządzenie Nr. 124/2012609
Zarządzenie Nr. 125/2012603
Zarządzenie Nr. 126/2012588
Zarządzenie Nr. 127/2012609
Zarządzenie Nr. 128/2012609
Zarządzenie Nr. 129/2012583
Zarządzenie Nr. 130/2012611
Zarządzenie Nr. 131/2012621
Zarządzenie Nr. 132/2012609
Zarządzenie Nr. 133/2012599
Zarządzenie Nr. 135/2012613
Zarządzenie Nr. 136/2012611
Zarządzenie Nr. 137/2012604
Zarządzenie Nr. 138/2012597
Zarządzenie Nr. 139/2012594
Zarządzenie Nr. 142/2012606
Zarządzenie Nr. 143/2012613
Zarządzenie Nr. 144/2012597
Zarządzenie Nr. 145/2012618
Zarządzenie Nr. 146/2012588
Zarządzenie Nr. 147/2012600
Zarządzenie Nr. 148/2012590
Zarządzenie Nr. 149/2012584
Zarządzenie Nr. 150/2012618
Zarządzenie Nr. 151/2012605
Zarządzenie Nr. 152/2012607
Zarządzenie Nr. 153/2012586
Zarządzenie Nr. 154/2012572
Zarządzenie Nr. 156/2012596
Zarządzenie Nr. 157/2012585
Zarządzenie Nr. 158/2012548
Zarządzenie Nr. 159/2012574
Zarządzenie Nr. 161/2012548
Zarządzenie Nr. 162/2012523
Zarządzenie Nr. 163/2012547
Zarządzenie Nr. 164/2012533
Zarządzenie Nr. 165/2012551
Zarządzenie Nr. 166/2012587
Zarządzenie Nr. 167/2012568
Zarządzenie Nr. 168/2012572
Zarządzenie Nr. 169/2012543
Zarządzenie Nr. 170/2012545
Zarządzenie Nr. 171/2012564
Zarządzenie Nr. 172/2012536
Zarządzenie Nr. 173/2012526
Zarządzenie Nr. 174/2012544
Zarządzenie Nr. 175/2012554
Zarządzenie Nr. 176/2012572
Zarządzenie Nr. 177/2013651
Zarządzenie Nr. 178/2013623
Zarządzenie Nr. 179/2012648
Zarządzenie Nr. 180/2013643
Zarządzenie Nr. 181/2013648
Zarządzenie Nr. 182/2013646
Zarządzenie Nr. 183/2013644
Zarządzenie Nr. 184/2013623
Zarządzenie Nr. 185/2013642
Zarządzenie Nr. 187/2013635
Zarządzenie Nr. 188/2013637
Zarządzenie Nr. 189/2013658
Zarządzenie Nr. 190/2013649
Zarządzenie Nr. 192/2013631
Zarządzenie Nr. 193/2013638
Zarządzenie Nr. 194/2013639
Zarządzenie Nr. 195/2013644
Zarządzenie Nr. 196/2013610
Zarządzenie Nr. 197/2013631
Zarządzenie Nr. 198/2013605
Zarządzenie Nr. 199/2013664
Zarządzenie Nr. 202/2013630
Zarządzenie Nr. 203/2013640
Zarządzenie Nr. 204/2013644
Zarządzenie Nr. 205/2013643
Zarządzenie Nr. 207/2013638
Zarządzenie Nr. 208/2013647
Zarządzenie Nr. 209/2013636
Zarządzenie Nr. 210/2013645
Zarządzenie Nr. 211/2013630
Zarządzenie Nr. 213/2013609
Zarządzenie Nr. 215/2013622
Zarządzenie Nr. 216/2013629
Zarządzenie Nr. 221/2013633
Zarządzenie Nr. 222/2013614
Zarządzenie Nr. 223/2013621
Zarządzenie Nr. 224/2013634
Zarządzenie Nr. 225/2013623
Zarządzenie Nr. 226/2013619
Zarządzenie Nr. 227/2013629
Zarządzenie Nr. 228/2013582
Zarządzenie Nr. 230/2013621
Zarządzenie Nr. 231/2013623
Zarządzenie Nr. 233/2013615
Zarządzenie Nr. 234/2013628
Zarządzenie Nr. 235/2013593
Zarządzenie Nr. 236/2013610
Zarządzenie Nr. 237/2013599
Zarządzenie Nr. 238/2013623
Zarządzenie Nr. 239/2013609
Zarządzenie Nr. 240/2013563
Zarządzenie Nr. 243/2013599
Zarządzenie Nr. 244/2013581
Zarządzenie Nr. 245/2013571
Zarządzenie Nr. 246/2013558
Zarządzenie Nr. 248/2013558
Zarządzenie Nr. 249/2013559
Zarządzenie Nr. 251/2013571
Zarządzenie Nr. 252/2013604
Zarządzenie Nr. 253/2013544
Zarządzenie Nr. 254/2013580
Zarządzenie Nr. 256/2013589
Zarządzenie Nr. 258/2013567
Zarządzenie Nr. 260/2013561
Zarządzenie Nr. 263/2013568
Zarządzenie Nr. 98/2012604
Zarządzenie Nr. 99/2012620
Zarządzenie o sprzedaży nieruchomości w Łubowicach871
Zarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczych868
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum589
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych531
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plkaatów wszystkich komitetów wyborczych 325
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 20121371
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy552
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko- Inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Rudnik582
Zarządzenie wójta o konsulatcji społecznej rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi359
Zarządzenie wójta o konsulatcji społecznej rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi368
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży993
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży1148
Zarządzenie- wykaz nieruchomości do sprzedaży888
Zasięg obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Rudnik224
Zawiadomie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 421 ul.Słowackiego w Sławikowie wraz zbudową kanalizacji deszczowej\".1923
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania po uzupełnieniach Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 34 MW w Gminie Rudnik870
Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych w Rudniku575
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 1,6MW wraz z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 168km3 obręb Jastrzębie, Gmina Rudnik”835
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.789
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego garażu na tłoczarnię oleju.871
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku\"903
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.754
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia"Modernizacja ul.Górnej w Brzeźnicy" + Obwieszczenie824
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych w miejscowościach Rudnik, Brzeźnica i Ligota Książęca.792
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych zlokalizowanej na działce nr 742/2 km2 obęb Rudnik realizowanej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24868
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.791
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi powiatowejnr3521S Szonowice - Modzurów844
Zawiadomienie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia \"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Słonecznej w Rudniku.884
Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie warsztatu samochodowego w Grzegorzowicach.801
Zawiadomienie Wójta Gmin y o wydaniu w dniu 19 marca 2013r, na wniosek Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A. Racibórz ul. Łąkowa 24, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie autoryzowanej stacji obsługi maszyn rolniczych", zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 742/2 km 1 obręb Rudnik, przy ul.Kozielskiej 21 w Rudniku.799
Zawiadomienie Wójta Gminy Rudnik z dnia 02.06.2010r. o złożonym w dniu 24 maja 2010r. raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą w Gminie Rudnik\".886
ZawiadomienieWójta Gminy Rudnik o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realicację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"821
Załączniki graficzne913
Załączniki graficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy rudnik do uchwał881
ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO491
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy38
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Abp. Józefa Gawliny w Rudniku643
Zielona szkoła w Pogorzelicy489
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2008/2009.776
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2009/2010 761
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik w okresie zimowym 2010/2011 1066
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - rok 20031677
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik482
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej "A" Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik64
Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+266
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik - 2018r.471
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - rozpoczęcie procedury 2017 rok.556
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik 1060
Zmiana w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017496
\"Adaptacja istniejącego budynku biurowo-magazynowego na punkt zbierania odpadów w Rudniku przy ul. Kozielskiej 14 na działce ewidencyjnej nr 761/5 km1 obręb Rudnik\".911
\"Budowa chodnika przy DW 421 Sławików ul.Słowackiego\"945
\"Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 34MW w Gminie Rudnik\"1248
\"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik\"1167
 Uchwała Nr XXXV/284/2013 w sprawie: apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia o zawarcie kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie neurologii, dermatologii oraz fizjoterapii ambulatoryjnej635
Łubowice3669

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik