Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XVI/127/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Uchw. Nr XVI/128/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Pielęgnacyjnego-Opiekuńczego w Krzanowicach
Uchw. Nr XVI/129/2020 w sprawie przyjęcia"Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-2032"
Uchw. Nr XVI/130/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
uchw. Nr XVI/131/2020 w sprawie nabycia nieruchomości
Uchw. Nr XVI/132/2020 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rudnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchw. Nr XVI/133/2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2020 roku"
Uchw. Nr XVI/134/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”
Uchw. Nr XVI/135/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP
Uchw. Nr XVI/136/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"
Uchw. Nr XVI/137/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu
uchw. Nr XVI/138/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
uchw. Nr XVI/139/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Uchw. nr XVI/140/2020 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchw. Nr XVI/141/2020 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia Związku Międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Protokół Nr XVI/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik