Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XII/93/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik
Uchwała Nr XII/94/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Rudnik
Uchwała Nr XII/95/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.
Uchwała nr XII/96/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy rudnik
Uchwała Nr XII/97/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany Statutu SPZLA w Rudniku
Uchwała Nr XII/98/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2018 z dnia 26.09.2018r. dotyczącej stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Rudnik na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Uchwała Nr XII/99/2019 z dnia 27.11.2019r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwała Nr XII/100/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła
Uchwała Nr XII/101/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminy udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik"
uchwała Nr XII/102/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności
Uchwała Nr XII/103/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok
Uchwała Nr XII/104/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
uchwała nr XII/105/2019 z dnia 27.11.2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
uchwała Nr XII/106/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady gminy Rudnik z dnia 20.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego
XII sesja
Protokół Nr XII/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik