Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Obwieszczenie- informacja o konsultacjach społecznych
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie: przyjęcia " Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały - usuwanie azbestu
Obwieszczenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych
Uchwała w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztówinwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Uchwałą w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Uchwała w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik
Zarządzenie Wójta Gminy Rudnik Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012
Uchwały w sprawie odbioru nieczystości
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Konsultacje społeczne - Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku
konsultacje uchwały w sprzwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
konsulatcje uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 .11.2011 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Rudnik oraz waruków i zasad korzystania z tych przystanków.
konsultacje społeczne projektu uchwały
UCHWAŁA NR XXXII/ /2013 RADY GMINY RUDNIK z dnia 26 czerwca 2013 r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały
Konsultacje społeczne w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudnik
Konsultacje społeczne dot. Regionalnej Drogi Racibórz - Przczyna
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik
Konsultacje społeczne projektu uchwały
Konsultacje społeczne projeku uchwały
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej
projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Rudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
konsultacje społeczne projektów uchwał 2016
Regulamin przydomowych oczyszczalni ścieków
PLAN OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY RUDNIK
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik
w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Zmiana w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik na rok 2017
Konsultacje projektu - Program Rewitalizacji Gminy Rudnik
konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwałły Nr X/71/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
Razem dla rozwoju
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Rudnik w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospadarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkiopłaty za pojemnik o określonej pojemności
Konsultacje społeczne dot. projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku
Konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii w sprawie projektu pn.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik
Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Konsultacje w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi.
Zarządzenie wójta o konsulatcji społecznej rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie wójta o konsulatcji społecznej rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr IV/........../2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/325/2010 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Sołectwom Gminy Rudnik
Uchwała nr … Rady Gminy Rudnik z dnia … w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Rudnik

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik