Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XXVI/177/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”
Uchwała NR XXVI/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 29.03.2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwała NR XXVI/179/2017 w sprawie skargi mieszkańca Rudnika na działalność Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku
Uchwała Nr XXVI/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik dla dwóch obszarów położonych w sołectwach Brzeźnica i Grzegorzowice
Uchwała Nr XXVI/181/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XXVI/182/2017 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2017
Uchwała Nr XXVI/183/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchwała NR XXVI/184/2017 w sprawie petycji dotyczącej wsparcia działań na rzecz budowy obwodnicy miejscowości Szonowice
Uchwała NR XXVI/185/2017 w sprawie petycji dotyczącej przejęcia kompleksu parkowo-pałacowego w Szonowicach
Uchwała NR XXVI/186/2017 w sprawie petycji dotyczącej dofinansowania programu usuwania azbestu
Sesja XXVI
P R O T O K Ó Ł NR XXVI/2017

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik