Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XVII/113/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
Uchwała Nr XVII/114/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.
Uchwała Nr XVII/115/2016 w sprawie przyjęcia ”Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”
Uchwała NR XVII/116/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik
Uchwała NR XVII/117/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe
Uchwała Nr XVII/118/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała NR XVII/119/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Uchwała Nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016
Uchwała Nr XVII/121/2016 w sprawie apelu o podjęcie skutecznych działań w zakresie budowy mostu na Odrze łączącego miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice
Uchwała Nr XVII/122/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
P R O T O K Ó Ł NR XVII/2016

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik