Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr VII/34/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Nr VII/35/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.
UchwałaNR VII/36/2015 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków - uchylona uchw. Nr XI/60/2015
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr VII/39/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara
P R O T O K Ó Ł NR VII/2015

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik