Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Zarządzenie nr 1/10 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011r.
Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok
Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2010 rok
Zarządzenie Nr 008/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik w 2011 roku
Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 011/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316
Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 8 lutego 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156
Zarządzenie Nr 013/11 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Zarządzenie Nr 14/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Rudnik z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 1 marca 2010 w sprawie: wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu ZUK A 156
Zarządzenie Nr 20/11 z dnia 14 marca 2011 w sprawie: sprzedaży samochodu JELCZ 316
Zarządzenie Nr 21/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 16.03.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik"
Zarządzenie Nr 023/11 z dnia 29 marca 2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na sprzedaż sam. JELCZ i ŻUK
Zarządzenie Nr 24/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komulnanego
Zarządzenie Nr 25/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 029/11 z dnia 5.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont odcinków dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych"
Zarządzenie Nr 30/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-19/04 z dnia 30 października 2004r
Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2010
Zarządzenie Nr 032/11 z dnia 01.04.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Rozbudowę i i remont budynku LKS Gamów" w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
Zarządzenie Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 34/11 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/11 z dnia 31 marca 2011. dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 036/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie utworzenia Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 037/11 z dnia 2 maja 2011r. w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 25 maja 2011 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 40/11 z dnia 27 maja 2011 w sprawie: tworzenia na terenie gminy Rudnik zastępczego miejsca szpitalnego (ZMSz) w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 42/11 z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Zarządzenie nr 045/11 z dnia 20.06.2011r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego
Zarządzenie Nr 046/2011 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwału w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji
Zarządzenie Nr 47/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 048/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych
Zarządzenie Nr 49/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 51/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 052/11 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 053/11 z dnia 08.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 688002 S w Rudniku"
Zarządzenie Nr 54/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 055/11 z dnia 14.07.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie - etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m"
Zarządzenie Nr 056/11 z dnia 22.07.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"
Zarządzenie Nr 057/2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu użytkowego we wsi Rudnik ul. Mickiewicza 2 z przeznaczeniem na lokal usługowo-handlowy
Zarządzenie Nr 58/11 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 059 z dnia 03.08.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudnik połączenie częsci historycznej z osiedlem"
Zarządzenie Nr 060/11 z dnia 1.08.2011r w sprawie powołania komisji do odbioru zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych
Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 062/11 z dnia 08.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z Zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1400.000,00zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Rudnik"
Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 64/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 65/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 66/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Urzędu Gminy Rudnik Barbary Pradela
Zarządzenie Nr 68 ???
Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 19 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 72/11 z dnia 29 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 77/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 78/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 079/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: prowadzenia koordynacji utrzymania dróg i komunikacji na terenie gminy w czasie zimy 2011/2012
Zarządzenie Nr 80/11 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 81/11 z dnia 10 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 83/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 84/11 z dnia 11 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 85/11 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 086/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej
Zarządzenie Nr 87/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 88/11 z dnia25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej na dzień 31 grudnia 2011r.
Zarządzenie Nr 089/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał
Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 091/11 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Rudnik w 2012r.
Zarządzenie Nr 92/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 093/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z dostawą (nabycie i montaż) syren głosno mówiących wraz z modułem o mocy 600 Wat, montaż 1 masztu 6m w miejscowosci Lasaki oraz 1 stacji bazowej wyposażonej w centralę alarmową z oprogramowaniem w zakres którego wchodzi antena bazowa wraz z radiotelefonem
Zarządzenie Nr 094/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach
Zarządzenie Nr 095/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: rezygnacji z wykonania pierwokupu
Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecieGminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 98/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2011 rok
Zarządzenie Nr 98/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku
Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 9.1.2012r w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze sportu, rekreacji, turystyki, zwiększenia aktywnosci na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społeczenemu oraz działania i inicjatyw w obszarze kultury i aktywnosci mniejszosci narodowych Gminy Rudnik w 2012 roku
Zarządzenie Nr 100/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 101/12 z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 102.2012 z dnia 13 lutego 2012r
Zarządzenie Nr 103.2012 z dnia 13 lutego 2012r.
Zarządzenie Nr 104.2012 z dnia 13 lutego 2012r.
Zarządzenie Nr 105.2012 z dnia 13 lutego 2012r.
Zarządzenie Nr 106.2012 z dnia 13 lutego 2012r.
Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie okreslenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Rudnik dla instytucji kultury
Zarządzenie Nr 108.2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudniku do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
Zarządzenie Nr 109.2012 z dnia 02.03.2012r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ul. Łąkowej w Ponięcicach
Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru wniosku korzystania z przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Rudnik
Zarządzenie Nr 111/12 z dnia 9 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 113.2012 z dnia 19.03.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygogtowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych
Zarządzenie Nr 116/12 z dnia 21 marca 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 28 marca 2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 122/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 123.2012 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu na najem lokalu we wsi Rudnik Mickiewicza 2 z przecznaczeniem na lokal usługowo-handlowy
Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 125.2012 z dnia 30.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach"
Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w administrowanie srodków trwałych
Zarządzenie Nr 128.2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie sporządzenia spisu z natury
Zarządzenie Nr 129.2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie rocznego sprawozdania za rok 2011
Zarządzenie Nr 130.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego
Zarządzenie Nr 131.2012 z dnia 18.06.2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego
Zarządzenie Nr 132.2012 z dnia 18.06.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień Nauczyciela Mianowanego
Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr RZW.136.2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia rejestru działalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci położonych na tereni Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 140/12 ???
Zarządzenie Nr 142/2012 z dnia 13 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji okreslającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i księg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Rudniku
Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2010 Wójta Gminy Rudnik z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowosci oraz planu kont przyjętych do do budżetu oraz Urzędu Gminy Rudnik z wyobrębnieniem zasad rachunkowosci i planu kont służących do ewidencji zdarzeń przy realizacji projektów z udziałem srodków pochodzących z budżetu UE oraz innych srodków europejskich i międzynarodowych
Zarządzenie Nr 144/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Rudniku
Zarządzenie Nr 145/2012 z dnia 13 lipca 2012r w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych oraz należnosci cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania należnosci na raty
Zarządzenie Nr 147.2012 z dnia 16.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację swietlicy w Czerwięcicach i Modzurowie
Zarządzenie Nr 149/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 151/2012 z dnia 24 sieprnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok
Zarządzenie Nr 139.2012 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy Rudnik uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Osrodkowi Pomocy Społecznej w Rudniku
Zarządzenie Nr 150.2012 z dnia 21.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z remontem drogi gminnej w Łubowicach ul. Łąkowa - odcinek I
Zarządzenie Nr 152.2012 z dnia 30.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związanie z rozbudową sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej
Zarządzenie nr 153.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rudnik na 2012 rok

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik