Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku sporządzonego na dzień 31.12.2011r.
Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2011
UchwałaNR XIX/138/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.
Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2012–2022
Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012
Uchwała Nr XIX/141/2012 w sprawie nabycia nieruchomości
Uchwała Nr XIX/142/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia: “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik”
Uchwała NR XIX/143/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku
UchwałaNR XIX/144/2012 w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Rudnik.
P R O T O K Ó Ł NR XIX/2012

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik