Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XIII/92/2011w sprawie: wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry
UCHWAŁA Nr XIII/93/2011w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2012: „W Naszej Gminie Rozmawiamy ”
Uchwała Nr XIII/94/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
UchwałaNR XIII/95/2011 w sprawie określenia zasad oddawania w dzierzawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku
UchwałaNR Nr XIII/96/2011w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
UchwałaNR XIII/97/2011w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
UchwałaNR XIII/98/2011w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
UchwałaNR XIII/99/2011w sprawie: określenia zasad poboru i wysokości opłaty targowej
Uchwała Nr XIII/100/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022
Uchwała Nr XIII/101/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011
P R O T O K Ó Ł NR XIII/2011

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik