Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XI/77/2011 w sprawie: wyboru ławników
UchwałaNR XI/78/2011 w sprawie: podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania
Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie ,,Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.
UchwałaNR XI/80/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych
UchwałaNR XI/81/2011 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przyłączeniem budynków do zbiorowego systemu kanalizacji
Uchwała Nr XI/82/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr XI/83/2011 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011
Uchwała Nr XI/84/2011 w sprawie przystąpienia do projektu „Przedszkole w Rudniku miejscem zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Uchwała Nr XI/85/2011 w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach miedzy Gminą Kobeřice a Gminą Rudnik
P R O T O K Ó Ł NR XI/2011

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik