Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Konsultacje społeczne projektów uchwał: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie Gminy Rudnik";
Konsultacje społeczne dla zadania Budowa mostu nad rzeka Odrą w ciagu drogi wojewódzkiej nr 421
Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2021-2023".
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
konsultacje społeczne w sprawie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik