Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

UchwałaNR VI/33/2011 w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Rudnik za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr VI/35/2011 sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację zadania pn.: ”Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i 3547S”
Uchwała VI/36/2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Uchwała Nr VI/37/2011w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2011
Uchwała Nr VI/38/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik na lata 2011–2022
Uchwała Nr VI/39/2011w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Uchwała Nr VI/ 40/2011w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Uchwała Nr VI/41/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”
Uchwała Nr VI/42/2011w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Mirosława Pruszyńskiego
P R O T O K Ó Ł NR VI/2011

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik