Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XXXII/317/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XXXII/318/05 U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A NA ROK 2006
Uchwała Nr XXXII/319/05 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2005 rok
Uchwała Nr XXXII/320/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XXXII/321/05 w sprawie wysokości i zasad wypłacenia diet sołtysom
Uchwała Nr XXXII/322/05 w sprawie: kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego
Uchwała Nr XXXII/323/05 w sprawie przyjęcia nieodpłatnie nieruchomości
Uchwała Nr XXXII/324/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uchwała Nr XXXII/325/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagradzania nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rudnik
Uchwała Nr XXXII/326/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego
Uchwała Nr XXXII/315/05 w sprawie: odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudniku i ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora tego zakładu
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2005
Uchwała Nr XXXII/316/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rudnik na lata 2005 – 2015

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik