Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XXIV/210/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchw. Nr XXIV/211/2020 w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2021 rok
Uchw. Nr XXIV/212/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Uchw. Nr XXIV/213/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami Gminy Rudnik na lata 2021- 2023
Uchw. Nr XXIV/214/2020 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
Uchw. Nr XXIV/215/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchw. Nr XXIV/216/2020 w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Uchw. Nr XXIV/217/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchw. Nr XXIV/218/2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na 2021 rok
Uchw. Nr XXIV/219/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego
Uchw. Nr XXIV/220/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/2019r. Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego
Protokół XXIV/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik